Strona główna
Flash (application/x-shockwave-flash) is not supported in your browser!
mapa serwisu kanały RSS polityka prywatności

STATUT PRZEDSZKOLA

Strona główna » O przedszkolu » STATUT PRZEDSZKOLA

wielkość tekstu:A | A | A

STATUT

PRZEDSZKOLA PUBLICZNEGO

W ŻARNOWCU

Podstawa prawna

·         Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe(Dz. U. z 2017 r. poz. 59).

·         Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z 17 marca 2017 r. w sprawie szczegółowej organizacji publicznych szkół i publicznych przedszkoli (Dz. U. z 2017 r. poz. 694).

·         Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z 14 lutego 2017 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz podstawy programowej kształcenia ogólnego dla szkoły podstawowej, w tym dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym, kształcenia ogólnego dla branżowej szkoły I stopnia, kształcenia ogólnego dla szkoły policealnej (Dz. U z 2017 r. poz.356).

·         Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z 7 czerwca 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków i sposobu organizowania religii w publicznych przedszkolach i szkołach (Dz. U z 2017 r., poz.1147).

·         Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z 25 sierpnia 2017 r. w sprawie zasad organizacji i udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach i szkołach (Dz. U. z 2017 r. poz. 1591).

 

Na podstawie art.102 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.

z 2017 r., poz.59) oraz na podstawie Uchwały Rady Pedagogicznej Nr 7/2017/2018

z dnia 26.10.2017 roku………..

 

Spis treści:

1.      Rozdział 1 - Przepisy wprowadzające

2.      Rozdziała 2 - Cele i zadania

3.      Rozdział 3 – Sposoby realizacji celów i zadań

4.      Rozdział 4 -  Organy przedszkola ich kompetencje oraz sposoby rozstrzygania sporów

5.      Rozdział 5 - Organizacja pracy przedszkola

6.      Rozdział 6 - Zakres zadań oraz innych pracowników przedszkola

7.      Rozdział 7 - Wychowankowie przedszkola oraz ich rodzice

8.      Rozdział 8 - Przepisy końcowe

 

Rozdział

Przepisy wprowadzające

§1.

1. Nazwa przedszkola: Przedszkole Publiczne w Żarnowcu.

2. Siedziba Przedszkola znajduje się w Żarnowcu przy ulicy Kościelnej 5.

3. Przedszkole używa pieczęci

PRZEDSZKOLE PUBLICZNE

w ŻARNOWCU

ul. Kościelna 5, 42-439 ŻARNOWIEC

REGON 241687987  NIP 6492276230

tel: 32 724-11-30

4. Przedszkole jest placówką publiczna, prowadzoną przez Gminę Żarnowiec, organem sprawującym nadzór pedagogiczny jest Śląski Kurator Oświaty.

5. Ustalona nazwa używana jest przez Przedszkole w pełnym brzmieniu.

6. Przedszkole jest jednostką organizacyjną Gminy Żarnowiec ul. Krakowska 34, 42-439 Żarnowiec, działającą w formie jednostki budżetowej.

7. Obsługę finansowo – księgową Przedszkola Publicznego w Żarnowcu prowadzi Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Szkół w skrócie ZEAS w Żarnowcu, mający swoją siedzibę

w budynku Gminy Żarnowiec.

8. Z dniem 1 stycznia 2017 roku Przedszkole jako jednostka budżetowa Gminy Żarnowiec działa w ramach jednego podatnika tj. Gminy Żarnowiec, która jest czynnym podatnikiem

podatku od towarów i usług.

9. Przedszkole nie posiada osobowości prawnej.

 

§2.

Przedszkole Publiczne w Żarnowcu, zwane dalej Przedszkolem jest jednostką publiczną, która:

1) prowadzi bezpłatne nauczanie i wychowanie w zakresie co najmniej podstawy programowej wychowania przedszkolnego;

2) przeprowadza rekrutację dzieci w oparciu o zasadę powszechnej dostępności;

3) zatrudnia nauczycieli posiadających kwalifikacje określone w odrębnych przepisach;

4) realizuje programy nauczania, które uwzględniają podstawę programową wychowania przedszkolnego.

 

Rozdział 2

Cele i zadania przedszkola

§3.

1. Przedszkole pełni funkcję opiekuńczą, wychowawczą i kształcącą. Zapewnia dzieciom możliwość wspólnej zabawy i nauki w warunkach bezpiecznych, przyjaznych i    dostosowanych do ich potrzeb rozwojowych.

2. Przedszkole realizuje cele określone w ustawie - Prawo oświatowe oraz przepisach wydanych na jej podstawie, a w szczególności podstawie programowej wychowania przedszkolnego, koncentrując się na wspomaganiu i ukierunkowywaniu rozwoju dziecka zgodnie z jego wrodzonym potencjałem i możliwościami rozwojowymi w relacjach ze środowiskiem społeczno-kulturowym i przyrodniczym.

 

§4.

1. Celem wychowania przedszkolnego jest wsparcie całościowego rozwoju dziecka. Wsparcie to realizowane jest przez proces opieki, wychowania i nauczania – uczenia się, co umożliwia dziecku odkrywanie własnych możliwości, sensu działania oraz gromadzenie doświadczeń na drodze prowadzącej do prawdy, dobra i piękna. W efekcie takiego wsparcia dziecko ma osiągnąć dojrzałość do podjęcia nauki na pierwszym etapie edukacji.  

2. Celem wychowania przedszkolnego jest:

1) wspomaganie dzieci w rozwijaniu uzdolnień oraz kształtowanie czynności intelektualnych potrzebnych im w codziennych sytuacjach i w dalszej edukacji;

2) budowanie systemu wartości, w tym wychowywanie dzieci tak, żeby lepiej orientowały się w tym, co jest dobre, a co złe;

3) kształtowanie u dzieci odporności emocjonalnej koniecznej do racjonalnego radzenia sobie w nowych i trudnych sytuacjach, w tym także łagodnego znoszenia stresów i porażek;

4) rozwijanie umiejętności społecznych dzieci, które są niezbędne w poprawnych relacjach

z dziećmi i dorosłymi;

5) stwarzanie warunków sprzyjających wspólnej i zgodnej zabawie oraz nauce dzieci

o zróżnicowanych możliwościach fizycznych i intelektualnych;

6) troska o zdrowie dzieci i ich sprawność fizyczną; zachęcanie do uczestnictwa w zabawach

i grach sportowych;

7) budowanie dziecięcej wiedzy o świecie społecznym, przyrodniczym i technicznym oraz rozwijanie umiejętności prezentowania swoich przemyśleń w sposób zrozumiały dla innych;

8) wprowadzenie dzieci w świat wartości estetycznych i rozwijanie umiejętności wypowiadania się poprzez muzykę, małe formy teatralne oraz sztuki plastyczne;

9) kształtowanie u dzieci poczucia przynależności społecznej ( do rodziny, grupy, rówieśniczej i wspólnoty narodowej) oraz postawy patriotycznej;

10) zapewnienie dzieciom lepszych szans edukacyjnych poprzez wspieranie ich ciekawości, aktywności i samodzielności, a także kształtowanie tych wiadomości i umiejętności, które są ważne w edukacji szkolnej;

11) kształtowanie u dzieci umiejętności czytania i przygotowanie dzieci do nabywania

umiejętności pisania;

12) tworzenie warunków do doświadczeń językowych i komunikacyjnych w zakresie reprezentatywnej i komunikatywnej funkcji języka (ze szczególnym uwzględnieniem nabywania umiejętności czytania).

3. Cele wychowania przedszkolnego przedszkole realizuje w ramach następujących obszarów edukacyjnych mających na celu przygotowanie dziecka do podjęcia nauki w szkole:

1) fizycznym;

2) emocjonalnym;

3) społecznym;

4) poznawczy. 

§5.

1. Zadania przedszkola:

1) wspieranie wielokierunkowej aktywności dziecka poprzez organizację warunków sprzyjających nabywaniu doświadczeń w fizycznym, emocjonalnym, społecznym i poznawczym obszarze jego rozwoju;

2) tworzenie warunków umożliwiających dzieciom swobodny rozwój, zabawę i odpoczynek w poczuciu bezpieczeństwa;

3) wspieranie aktywności dziecka podnoszącej poziom integracji sensorycznej i umiejętności korzystania z rozwijających się procesów poznawczych;

4) zapewnienie prawidłowej organizacji warunków sprzyjających nabywaniu przez dzieci doświadczeń, które umożliwią im ciągłość procesów adaptacji oraz pomoc dzieciom rozwijającym się w sposób nieharmonijny, wolniejszy lub przyspieszony;

5) wspieranie samodzielnej dziecięcej eksploracji świata, dobór treści adekwatnych do poziomu rozwoju dziecka, jego możliwości percepcyjnych, wyobrażeń i rozumowania, z poszanowaniem indywidualnych potrzeb i zainteresowań;

6) wzmacnianie poczucia wartości, indywidualność, oryginalność dziecka oraz potrzeby tworzenia relacji osobowych i uczestnictwa w grupie;

7) tworzenie sytuacji sprzyjających rozwojowi nawyków i zachowań prowadzących do samodzielności, dbania o zdrowie, sprawność ruchową i bezpieczeństwo, w tym bezpieczeństwo w ruchu drogowym;

8) przygotowywanie do rozumienia emocji, uczuć własnych i innych ludzi oraz dbanie o zdrowie psychiczne, realizowane m.in. z wykorzystaniem naturalnych sytuacji, pojawiających się w przedszkolu oraz sytuacji zadaniowych, uwzględniających treści adekwatne do intelektualnych możliwości i oczekiwań rozwojowych dzieci;

9) tworzenie sytuacji edukacyjnych budujących wrażliwość dziecka, w tym wrażliwość estetyczną, w odniesieniu do wielu sfer aktywności człowieka: mowy, zachowania, ruchu, środowiska, ubioru, muzyki, tańca, śpiewu, teatru, plastyki;

10) tworzenie warunków pozwalających na bezpieczną, samodzielną eksplorację otaczającej dziecko przyrody, stymulujących rozwój wrażliwości i umożliwiających poznanie wartości oraz norm odnoszących się do środowiska przyrodniczego, adekwatnych do etapu rozwoju dziecka;

11) tworzenie warunków umożliwiających bezpieczną, samodzielną eksplorację elementów techniki w otoczeniu, konstruowania, majsterkowania, planowania i podejmowania intencjonalnego działania, prezentowania wytworów swojej pracy;

12) współdziałanie z rodzicami, różnymi środowiskami, organizacjami i instytucjami, uznanymi przez rodziców za źródło istotnych wartości, na rzecz tworzenia warunków umożliwiających rozwój tożsamości dziecka;

13) kreowanie, wspólne z wymienionymi podmiotami, sytuacji prowadzących do poznania przez dziecko wartości i norm społecznych, których źródłem jest rodzina, grupa w przedszkolu, inne dorosłe osoby, w tym osoby starsze, oraz rozwijania zachowań wynikających z wartości możliwych do zrozumienia na tym etapie rozwoju;

14) systematyczne uzupełnianie, za zgodą rodziców, realizowanych treści wychowawczych o nowe zagadnienia, wynikające z pojawienia się w otoczeniu dziecka zmian i zjawisk istotnych dla jego bezpieczeństwa i harmonijnego rozwoju;

15) systematyczne wspieranie rozwoju mechanizmów uczenia się dziecka, prowadzące do osiągnięcia przez nie poziomu umożliwiającego podjęcie nauki w szkole;

16) organizowanie zajęć – zgodnie z potrzebami – umożliwiających dziecku poznawanie kultury i języka mniejszości narodowej lub etnicznej lub języka regionalnego;

17) tworzenie sytuacji edukacyjnych sprzyjających budowaniu zainteresowania dziecka językiem obcym nowożytnym, chęci poznawania innych kultur. Przygotowanie dzieci do posługiwania się językiem obcym nowożytnym nie dotyczy dzieci z orzeczeniem wg. obowiązujących przepisów.

 

Rozdział 3

Sposoby realizacji  zadań przedszkola:

 

§6.

1.Przedszkole podejmuje niezbędne działania  w celu tworzenia optymalnych warunków realizacji działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej oraz innej działalności statutowej przedszkola, zapewnienia  każdemu dziecku warunków niezbędnych do jego rozwoju, podnoszenia jakości pracy przedszkola i jego rozwoju organizacyjnego.

2. Założenia podstawy programowej opierają się na wielokierunkowym rozwoju dziecka polegającym na systematycznym pojawianiu się najpierw prostych, a następnie bardziej skomplikowanych umiejętności we wszystkich obszarach rozwoju człowieka. Wielokierunkowy rozwój umożliwia wielokierunkową aktywność poznawczą dziecka, efektem czego jest dojrzała osobowość dziecka w przyszłości.  Ponieważ rozwój dziecka i jego aktywność poznawcza wzajemnie się warunkują, to zadaniem nauczyciela jest organizowanie dziecku przestrzeni do aktywności badawczej, wspieranie i stymulowanie rozwoju oczekiwań poznawczych, działaniowych, a także rozwijanie jego aktywności edukacyjnej.

3.Praca opiekuńczo - wychowawcza - dydaktyczna w przedszkolu prowadzona jest w oparciu o przyjęte do realizacji programy wychowania przedszkolnego dla poszczególnych grup, uwzględniające podstawę programową.

4. Program wychowania przedszkolnego stanowi opis sposobu realizacji zadań zawartych w podstawie programowej wychowania przedszkolnego.

5. Program wychowania przedszkolnego zawiera:

1) cele kształcenia;

2) zakładane osiągnięcia dziecka;

3) treści kształcenia;

4) materiały nauczania i wychowania;

5) sposoby realizacji celów i treści kształcenia;

6) diagnozowanie rozwoju dziecka;

7) indywidualizację wspierania rozwoju dziecka;

6. Nauczyciel oddziału może wybrać program wychowania przedszkolnego spośród programów dostępnych lub:

1) opracować program samodzielnie lub we współpracy z innymi nauczycielami;

2) zaproponować program opracowany przez innego autora (autorów);

3) zaproponować program opracowany przez innego autora wraz z dokonanymi zmianami.

7. Nauczyciel lub zespół nauczycieli przedstawia dyrektorowi przedszkola program wychowania przedszkolnego. Program wychowania przedszkolnego może obejmować treści nauczania wykraczające poza zakres treści nauczania ustalonych w podstawie programowej wychowania przedszkolnego.

8. Dyrektor przedszkola, po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej, dopuszcza do użytku w danym przedszkolu, przedstawiony przez nauczyciela lub zespół nauczycieli  programy wychowania przedszkolnego, tworzące  zestaw programów wychowania przedszkolnego.

9. Dopuszczone do użytku w przedszkolu programy wychowania przedszkolnego stanowią zestaw programów wychowania przedszkolnego.

10.Dyrektor przedszkola jest odpowiedzialny za uwzględnienie w zestawie programów wychowania przedszkolnego całości podstawy programowej.

 

§7.

1. Zasady bezpieczeństwa w przedszkolu:

1) przedszkole sprawuje opiekę nad dziećmi, dostosowując metody i sposoby oddziaływań do wieku dziecka i jego możliwości rozwojowych, z uwzględnieniem istniejących warunków lokalowych;

2) za bezpieczeństwo dzieci w przedszkolu odpowiedzialni są dyrektor przedszkola, nauczyciele i wszyscy pozostali pracownicy przedszkola;

3) przedszkole zapewnia wychowankom pełne bezpieczeństwo i stałą opiekę w trakcie zajęć prowadzonych na terenie placówki i poza nią poprzez:

a) realizację przez nauczycieli zadań zapisanych w niniejszym statucie,

b) przestrzeganie liczebności dzieci w oddziale,

c) zapewnienie odpowiedniej liczby opiekunów w czasie imprez, spacerów i wycieczek poza terenem przedszkola,

d) współpracę z poradnią psychologiczno –pedagogiczną,

e) przeszkolenie pracowników w zakresie udzielania pierwszej pomocy,

f) dostosowanie mebli i zabawek ogrodowych do wzrostu i potrzeb rozwojowych dzieci,

g) instalowanie tylko urządzeń posiadających certyfikaty,

h) odpowiednie oświetlenie, wentylację i ogrzewanie pomieszczeń, w których przebywają dzieci,

i) wyposażenie pomieszczeń przedszkolnych w apteczki zaopatrzone w środki niezbędne do udzielania pierwszej pomocy i instrukcję udzielania tej pomocy,

j) zabezpieczenie pomieszczenia gospodarczego i środków czystości,

k) ogrodzenie terenu placu przedszkolnego z placem zabaw,

l) zabezpieczenie otworów kanalizacyjnych, studzienek i innych zagłębień.

2. W swoich działaniach przedszkole stosuje obowiązujące przepisy bhp i przeciwpożarowe, w szczególności poprzez:

1) dokonywanie kontroli (stan techniczny i p.poż) obiektu przedszkola (budynek i plac zabaw) pod kątem zapewnienia bezpiecznych i higienicznych warunków pobytu;

2) oznakowanie dróg ewakuacyjnych w sposób wyraźny i trwały;

3) umieszczenie w widocznym miejscu planów ewakuacji przedszkola;

4) opracowanie procedur i przeprowadzanie ćwiczeń ewakuacyjnych;

5) umieszczenie w widocznym miejscu spisu telefonów alarmowych.

 

§8.

Formy współdziałania z rodzicami.

1.Przedszkole na początku roku szkolnego ustala harmonogram spotkań z rodzicami, który może być modyfikowany w ciągu roku.

2.Częstotliwość wzajemnych spotkań rodziców i nauczycielek poświęconych wymianie informacji i dyskusji na tematy wychowawcze zależy od nauczyciela prowadzącego oddział i rodziców.

6. Formy współpracy z rodzicami:

1) zebrania grupowe i zajęcia otwarte;

2) uroczystości i spotkania okolicznościowe, wycieczki, i inne z udziałem rodziców;

3) konsultacje i rozmowy indywidualne z dyrektorem przedszkola, nauczycielami, specjalistami w zależności od potrzeb;

4) pogadanki, prelekcje;

5) tablice informacyjne, wystawy prac dzieci;

6) informacje umieszczane na stronie internetowej.

7. W celu zabezpieczenia dziecku podczas pobytu w przedszkolu odpowiedniej opieki, odżywiania oraz metod opiekuńczo-wychowawczych rodzic dziecka przekazuje dyrektorowi przedszkola uznane przez niego za istotne dane o stanie zdrowia, stosowanej diecie i rozwoju psychofizycznym dziecka.

8,  Z tytułu udostępnienia rodzicom gromadzonych przez przedszkole informacji w zakresie nauczania, wychowanie i opieki, dotyczących ich dziecka, przedszkole nie pobiera żadnych opłat, bez względu na postać i formę przekazanych informacji. 

 

§9.

1. Pomoc psychologiczno – pedagogiczna udzielana dziecku w przedszkolu polega na rozpoznawaniu i zaspakajaniu indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz rozpoznawaniu indywidualnych możliwości psychofizycznych dziecka, wynikających w szczególności:

1) z niepełnosprawności;

2) z niedostosowania społecznego;

3) z zagrożenia niedostosowaniem społecznym;

4) ze szczególnych uzdolnień;

5) ze specyficznych trudności w uczeniu się;

6) z zaburzeń komunikacji językowej;

7) z choroby przewlekłej;

8) z sytuacji kryzysowych lub traumatycznych;

9) z niepowodzeń edukacyjnych;

10) z zaniedbań środowiskowych związanych z sytuacją bytową dziecka i jego rodziny, sposobem spędzania czasu wolnego i kontaktami środowiskowymi;

11) z trudności adaptacyjnych związanych z różnicami kulturowymi lub ze zmianą środowiska edukacyjnego, w tym związanych z wcześniejszym kształceniem za granicą.

2. Pomoc psychologiczno- pedagogiczna organizuje dyrektor przedszkola w formie:

1) zajęć specjalistycznych dla wychowanków:

a) korekcyjno-kompensacyjnych, logopedycznych, socjoterapeutycznych oraz innych zajęć o charakterze terapeutycznym,

b) porad ,  konsultacji, warsztatów,

c) zajęć rozwijających uzdolnienia,

d) zajęć rozwijających umiejętności uczenia się.

2) dla rodziców, wychowanków i nauczycieli:

a) porad i konsultacji,

b) warsztatów i szkoleń.

3.Zajęcia korekcyjno –kompensacyjne organizuje się dla dzieci wykazujących trudności w spełnianiu wymagań edukacyjnych wynikających z podstawy programowej wychowania przedszkolnego.

4.Zajęcia logopedyczne organizuje się dla dzieci z zaburzeniami mowy, które powodują zaburzenia komunikacji językowej oraz utrudniają naukę.

5.Zajęcia rozwijające uzdolnienia organizuje się dla dzieci szczególnie uzdolnionych oraz prowadzi przy wykorzystaniu aktywnych metod pracy.

6. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna udzielają prowadzący zajęcia z wychowankiem, nauczyciele oraz specjaliści w szczególności: psycholodzy, pedagodzy, logopedzi we współpracy z :

1) rodzicami uczniów;

2) poradniami psychologiczno-pedagogicznymi, w tym poradniami specjalistycznymi;

3) placówkami doskonalenia zawodowego;

4) innymi przedszkolami, szkołami, placówkami;

5) organizacjami pozarządowymi oraz innymi instytucjami działającymi na rzecz rodziny, dzieci i młodzieży.

7.Korzystania z pomocy psychologiczno - pedagogicznej w przedszkolu jest dobrowolne i nieodpłatne. Ze względu na możliwości psychofizyczne dzieci i organizację pracy przedszkola zajęcia w ramach pomocy psychologiczno-pedagogicznej mogą być realizowane w ramach  podstawy programowej.

8.Planowanie i  koordynowanie udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej wychowankowi w przedszkolu jest zadaniem zespołu utworzonego przez dyrektora przedszkola, składającego się z nauczycieli, wychowawców, grup wychowawczych oraz specjalistów prowadzących zajęcia z dzieckiem.

9.  Nauczyciele prowadzą w przedszkolu działania pedagogiczne mające na celu:

1) rozpoznanie indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych wychowanków oraz zaplanowanie sposobów ich zaspokojenia, w tym obserwację pedagogiczną zakończoną analizą i oceną gotowości dziecka do podjęcia nauki w szkole;

2) rozpoznanie zainteresowań i uzdolnień wychowanków oraz zaplanowanie wsparcia związanego z ich rozwijaniem.

10. Szczegółowe zasady udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej określają odrębne przepisy.

§10.

1. Przedszkole wydaje rodzicom dziecka 6 letniego objętego wychowaniem przedszkolnym informację o gotowości dziecka do podjęcia nauki w szkole podstawowej. Informację wydaje się do końca kwietnia roku szkolnego poprzedzającego rok szkolny, w którym dziecko ma obowiązek albo może rozpocząć naukę w szkole podstawowej.

2. Informację o gotowości dziecka do podjęcia nauki w szkole podstawowej wydaje się na podstawie dokumentacji prowadzonych diagnoz i obserwacji pedagogicznych dzieci objętych rocznym przygotowaniem przedszkolnym.

§11.

Szczegółowe zasady przyprowadzania i odbierania dzieci.

1. Za bezpieczeństwo w drodze z i do przedszkola odpowiadają rodzice/prawni opiekunowie lub osoby przez nie upoważnione ( osoby pełnoletnie) posiadające pełną zdolność do czynności prawnych.

2. Pisemne oświadczenie rodziców o upoważnieniu osób do odbioru dziecka, powinno zawierać: imię i nazwisko dziecka oraz imię i nazwisko osoby upoważnionej, jej nr. Dowodu osobistego i nr telefonu. Również zapis , że rodzice biorą odpowiedzialność za bezpieczeństwo dzieci po opuszczeniu placówki. Oświadczenie potwierdzają podpisem. Upoważnienie może być w każdej chwili zgłoszone i odwołane.

3. Osoba upoważniona w momencie odbioru dziecka powinna posiadać przy sobie dowód  osobisty lub inny dokument umożliwiający stwierdzenie tożsamości osoby ( ze zdjęciem). i na żądanie nauczycielki okazać go.

4. Nauczyciel zobowiązany jest sporządzenia listy osób uprawnionych do odbioru dziecka oraz do sprawdzenia tożsamości osób upoważnionych  przez rodziców/ prawnych opiekunów do odbioru dziecka z przedszkola.

5. Rodzice przyprowadzają dzieci do przedszkola w godzinach pracy przedszkola od 8.00-8.30. Rodzice zobowiązani są zgłaszać ewentualne spóźnienia telefonicznie lub osobiście poprzedniego dnia nauczycielce w grupie.

6. Osoba przyprowadzająca dziecko do przedszkola zobowiązana jest je rozebrać w szatni i przekazać dyżurującej opiekunce lub nauczycielowi. Nauczycielka przedszkola nie ponosi odpowiedzialności za bezpieczeństwo dziecka pozostawionego przez rodziców przed furtką, wejściem do przedszkola, w szatni, na sali, gdzie nie ma nauczyciela itp.  

7. W celu zapewnienia higienicznych i bezpiecznych warunków pobytu dziecka w przedszkolu, zabrania się wchodzenia w butach do sal przedszkolnych,

8. Do przedszkola przyprowadzane są dzieci zdrowe, nie należy przyprowadzać dzieci przeziębionych, zakatarzonych, wymiotujących i z objawami innych chorób.

9. Rodzice odbierają dzieci do zdeklarowanej godziny w umowie.

10. W przypadku odbierania dzieci z placu zabaw, rodzic / prawny opiekun lub osoba przez nich upoważniona, są zobowiązani podejść do nauczyciela i poinformować go o odbiorze dziecka z przedszkola.

11. W przypadku odbierania dzieci z uroczystości przedszkolnych, rodzic / prawny opiekun lub osoba przez nich  upoważniona, są zobowiązani podejść do nauczyciela i poinformować go o odbiorze dziecka.

12.Wszyscy pracownicy opiekujący się dziećmi podczas pobytu na placu zabaw są obowiązani powiadomić nauczyciela pracującego w danej grupie o zauważonym fakcie odbierania dziecka z przedszkola bez jego wiedzy.

13.Nauczyciel może odmówić wydania dziecka w przypadku, gdy zachowanie osoby zamierzającej odebrać dziecko będzie wskazywało, że nie jest ona w stanie zapewnić dziecku bezpieczeństwa ( np. upojenie alkoholowe, agresja).

14. Nauczyciel nie może wydać dziecka osobom, z którymi dziecko nie chce odejść z przedszkola  lub które traktują dziecko w sposób naruszający jego godność oraz osobom nie upoważnianym do odbioru.

15.O wypadku każdej odmowy wydania dziecka winien niezwłocznie być poinformowany dyrektor przedszkola – w takiej sytuacji nauczycielka lub dyrektor podejmuje wszelkie dostępne czynności w celu nawiązania kontaktu z rodzicami.

16.W wypadku, gdy dziecko nie zostanie odebrane do godziny pracy przedszkola do 15.00, nauczycielka zobowiązana jest powiadomić telefonicznie rodziców o zaistniałym fakcie.

Jeżeli pod wskazanymi numerami telefonów nie można uzyskać informacji o miejscu pobytu  rodziców/prawnych opiekunów i osób upoważnionych do odbioru, nauczycielka powiadamia dyrektora,  oczekuje z dzieckiem w placówce przedszkolnej 30 minut. Po upływie tego czasu nauczycielka powiadamia najbliższy komisariat policji o niemożności skontaktowania się z rodzicami w celu ustalenia miejsca pobytu.

17. Życzenie rodziców dotyczące nie odbierania dziecka przez jednego z rodziców musi być poświadczone przez prawomocny wyrok lub orzeczenie sądowe.

18. W przypadku dzieci dojeżdżających do przedszkola (dzieci uprawnione do dowozu) rodzic deklaruje  podpisując oświadczenie o przyprowadzaniu i odbieraniu dziecka z przystanku autobusowego oraz zapewnienie mu w tym czasie bezpieczeństwa. Dowóz dzieci reguluje regulamin dowozu.

18. Na czas zajęć w budynku przedszkola drzwi wejściowe do przedszkola pozostają zamknięte, by uniemożliwić wejście osób niepożądanych. W celu zabezpieczenia obiektu przedszkolnego i zapewnienia bezpieczeństwa przebywających w nim wychowanków drzwi wejściowe otwierane są po uprzednim upewnieniu się, kto i w jakim celu chce wejść do przedszkola.

19.Nauczycielka danego oddziału ma obowiązek niezwłocznie poinformować rodziców o zaobserwowanych, niepokojących sygnałach dotyczących stanu zdrowia dziecka.

20. Rodzice zobowiązani są do natychmiastowego odbioru dziecka w przypadku otrzymania zawiadomienia o jego chorobie.

 

Rozdział 4

Organy przedszkola oraz ich kompetencje oraz sposoby rozstrzygania sporów

§12.

1. Organami przedszkola są:

1) Dyrektor przedszkola;

2) Rada Pedagogiczna;

3) Rada Rodziców.

Każdy z wymienionych organów w § 6 działa zgodnie z ustawą Prawo oświatowe. Organy kolegialne funkcjonują według odrębnych regulaminów, uchwalonych przez te organy. Regulaminy te nie mogą być sprzeczne ze Statutem przedszkola.

§13.

1. Dyrektor Przedszkola:

1) kieruje przedszkolem jako jednostką organizacyjną Gminy;

2) jest osobą reprezentującą przedszkole na zewnątrz;

3) jest organem nadzoru pedagogicznego;

4) jest przewodniczącym Rady Pedagogicznej;

5) wykonuje zadania administracji publicznej w zakresie określonym ustawą;

6) współpracuje z Radą Pedagogiczną;

7) występuje z wnioskami po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej w sprawach

odznaczeń, nagród i innych wyróżnień dla nauczycieli oraz pozostałych pracowników Przedszkola;

8) realizuje uchwały Rady Rodziców oraz Rady Pedagogicznej, podjęte w ramach ich kompetencji stanowiących.

2.Do zadań Dyrektora należy:

1) Planowanie i prowadzenie pracy wychowawczo- dydaktycznej zgodnie z obowiązującym wymiarem godzin oraz odpowiedzialności za jej jakość;

2) Odpowiedzialność za życie, zdrowie i bezpieczeństwo powierzonych opiece dzieci;

3) Planowanie i organizacja nadzoru pedagogicznego;

4) Współdziałanie w opracowaniu rocznych planów działania;

5) Gromadzenie informacji o pracy nauczyciela w celu doskonalenia oceny;

6) Tworzenie warunków wspomagających rozwój dzieci, ich zdolności i zainteresowania;

7) Prowadzenie obserwacji pedagogicznych mających na celu poznanie i zabezpieczenie potrzeb rozwojowych dzieci oraz dokumentowanie tych obserwacji;

8) Odpowiedzialność za współpracę z rodzicami;

9) Podejmowanie działań na rzecz środowiska;

10) Ustalanie zastępstw za pracowników pedagogicznych i pracowników obsługi;

11) Poszukiwanie sponsorów;

12) Prowadzenie obserwacji wybranych zajęć i wydawanie zaleceń po obserwacji;

13) Sprawowanie opieki nad nowo zatrudnionymi nauczycielami;

14) Sporządzanie sprawozdań z pracy przedszkola;

15) Opracowywanie wzorów dokumentów wewnętrznych do pracy wychowawczo-      dydaktycznej;

16) Kontrola dokumentacji pracy dydaktyczno – wychowawczej nauczyciela;

17) Współpraca z PPP;

18) Kierowanie na badania okresowe;

19) Gromadzenie informacji o pomocy rodzinie świadczonej przez różne instytucje;

20) Przestrzeganie ustalonego czasu pracy i wykorzystywanie go w sposób jak najbardziej efektywny;

21) Dbanie o dobro przedszkola i ochrona jego mienia;

22) Dbanie o estetykę i kulturę w miejscu pracy, przestrzeganie zasad współżycia społecznego;

23) Przestrzeganie tajemnicy służbowej.

 

§14.

1. Rada Pedagogiczna jest kolegialnym organem przedszkola działającym w zakresie realizacji statutowych zadań dotyczących kształcenia, wychowania i opieki.

2. W skład Rady Pedagogicznej wchodzą wszyscy nauczyciele zatrudnieni w placówce.

3. W zebraniach Rady Pedagogicznej mogą brać udział z głosem doradczym osoby zapraszane przez jej przewodniczącego, za zgodą lub na wniosek Rady Pedagogicznej, w tym przedstawiciele stowarzyszeń i innych organizacji, których celem statutowym jest działalność opiekuńczo –wychowawcza.

4. Zebrania Rady Pedagogicznej są organizowane przed rozpoczęciem roku szkolnego, po zakończeniu pierwszego półrocza, po zakończeniu rocznych zajęć lub w miarę potrzeb. Zebrania mogą być organizowane na wniosek co najmniej 1/3 członków, organu prowadzącego, organu nadzorującego, Rady Rodziców.

5. Zebrania Rady Pedagogicznej są protokołowane.

6. Rada Pedagogiczna podejmuje swoje decyzje w formie uchwał. Uchwały są podejmowane zwykłą większością głosów w obecności, co najmniej połowy jej członków.

7. W obradach Rady Pedagogicznej musi brać udział Dyrektor przedszkola jako jej przewodniczący lub wyznaczona przez Dyrektora osoba, która będzie prowadziła posiedzenia Rady Pedagogicznej w jej zastępstwie.

8. Nauczyciele są zobowiązani do nieujawnienia spraw poruszanych na posiedzeniu Rady Pedagogicznej, które mogą naruszać dobro osobiste dzieci  lub ich rodziców, a także nauczycieli i innych pracowników przedszkola.

9. Do kompetencji stanowiących Rady Pedagogicznej należy:

1) opracowanie i zatwierdzanie planów pracy i programu rozwoju Przedszkola;

2) zatwierdzanie arkusza organizacji pracy placówki;

3) podejmowanie uchwał w sprawie innowacji i eksperymentów pedagogicznych, po zaopiniowaniu ich przez Radę rodziców;

4) ustalenie organizacji doskonalenia zawodowego nauczycieli zgodnego z organizacja placówki;

5) ustalenie sposobu wykorzystania wyników nadzoru pedagogicznego, w tym sprawowanego nad szkołą lub placówką przez organ sprawujący nadzór pedagogiczny, w celu doskonalenia pracy placówki;

6) uchwalenie statutu przedszkola

10. Rada Pedagogiczna opiniuje w szczególności:

1) organizację pracy Przedszkola, w tym tygodniowy rozkład zajęć, ramowy rozkład dnia, uwzględniając potrzeby i zainteresowania dzieci;

2) wnioski Dyrektora Przedszkola o przyznanie nauczycielom odznaczeń, nagród i innych wyróżnień;

3) projekt planu finansowego Przedszkola;

4) propozycję Dyrektora Przedszkola w sprawach przydziału nauczycielom stałych prac i zajęć w ramach wynagrodzenia zasadniczego oraz dodatkowo płatnych zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych;

5) wnioski nauczycieli w sprawie doskonalenia organizacji pracy przedszkola.

11. Przedstawiciele Rady Pedagogicznej przygotowują projekt statutu przedszkola oraz jego nowelizację i przedstawiają do uchwalenia Radzie Pedagogicznej.

12. Rada Pedagogiczna może wystąpić z umotywowanym wnioskiem do Gminy Żarnowiec o odwołanie z funkcji Dyrektora.

13. Rada Pedagogiczna wybiera dwóch przedstawicieli do komisji konkursowej na stanowisko dyrektora przedszkola.  

§15.

1. Rada Rodziców jest kolegialnym organem przedszkola.

2. Współdziała z nauczycielami w celu ujednolicenia oddziaływań na dzieci przez rodzinę

i przedszkole.

3. Rada  reprezentuje ogół rodziców.

4. W skład Rady Rodziców wchodzi co najmniej dwóch przedstawicieli z każdej grupy.

5. Wyboru członków do Rady Rodziców dokonuje się na pierwszym zebraniu na zasadzie dobrowolnych zgłoszeń. Rada Rodziców może posiadać konto w banku. Zasady wydatkowania funduszy Rady Rodziców określa regulamin uchwalony i realizowany przez Radę Rodziców.

6. W posiedzeniach Rady Rodziców uczestniczyć może z głosem doradczym Dyrektor przedszkola.

7. Rada Rodziców w zakresie swoich kompetencji opiniuje:

1) projekt planu finansowego przedszkola składany przez Dyrektora;

2) podjęcie działalności organizacji i stowarzyszeń;

3) pracę nauczyciela do ustalenia oceny dorobku zawodowego nauczyciela

za okres stażu. Rada Rodziców przedstawia swoją opinię na piśmie w terminie 14 dni

od dnia otrzymania zawiadomienia o dokonywanej ocenie dorobku zawodowego,

nieprzedstawienie opinii nie wstrzymuje postępowania;

4) opiniuje program i harmonogram poprawy efektywności wychowania i kształcenia,

w przypadku, gdy nadzór pedagogiczny poleca taki opracować;

5) projekt uchwały rady pedagogicznej w sprawie eksperymentów pedagogicznych  

w przedszkolu

6) inne, istotne dla działalności Przedszkola propozycje dotyczące procesu

wychowania, nauczania i opieki.

8. W celu wspierania statutowej działalności przedszkola Rada Rodziców może gromadzić fundusze z dobrowolnych składek rodziców oraz innych źródeł. Zasady wydatkowania funduszy Rady Rodziców określa regulamin działalności Rady Rodziców.

 

§16.

1. Każdy z wymienionych organów działa w ramach posiadanych kompetencji i regulaminów tak, aby przede wszystkim:

1) gwarantowały każdemu z nich możliwości swobodnego działania i podejmowania decyzji;

2) zapewniały bieżącą wymianę informacji pomiędzy organami przedszkola, planowanych

 i podejmowanych działań lub decyzji.

2. Każdy organ po analizie planów działania pozostałych organów, może włączyć się do realizacji konkretnych zadań, proponując swoją opinię lub stanowisko w danej sprawie, nie naruszając kompetencji organu uprawnionego.

3. Organy przedszkola mogą zapraszać na swoje planowane lub doraźne zebrania

przedstawicieli innych organów w celu wymiany poglądów i informacji.

4. Przepływ informacji pomiędzy organami Przedszkola o proponowanych i planowanych działaniach, odbywa się poprzez: zebrania, kontakty indywidualne, ogłoszenia na tablicy, komunikaty i zarządzenia Dyrektora.

5. Wszelkie sprawy sporne rozwiązywane są wewnątrz przedszkola, z zachowaniem drogi służbowej i zasad ujętych w §17 niniejszego statutu.

 

§17.

1. W przypadku sporu między radą pedagogiczną i radą rodziców:

1) prowadzenie mediacji w sprawie spornej i podejmowanie ostatecznych decyzji należy do dyrektora przedszkola;

2) przed rozstrzygnięciem sporu dyrektor przedszkola jest zobowiązany zapoznać się ze stanowiskiem każdej ze stron, zachowując bezstronność w ocenie tych stanowisk;

3) dyrektor przedszkola podejmuje działanie na pisemny wniosek któregoś z organów – strony sporu;

4) o swoim rozstrzygnięciu wraz z uzasadnieniem dyrektor przedszkola informuje na piśmie zainteresowanych w ciągu 14 dni od złożenia informacji o sporze.

2. W przypadku sporu między organami przedszkola, w którym stroną jest dyrektor przedszkola, powoływany jest zespół mediacyjny. W skład zespołu mediacyjnego wchodzi po jednym przedstawicielu organów przedszkola, a dyrektor przedszkola wyznacza swojego przedstawiciela do pracy w zespole.

3. Zespół mediacyjny w pierwszej kolejności prowadzi postępowanie mediacyjne, a w przypadku niemożności rozwiązania sporu podejmuje decyzję w drodze głosowania.

4. Strony sporu są zobowiązane przyjąć rozstrzygnięcie zespołu mediacyjnego jako rozwiązanie ostateczne.

5. Każdej ze stron przysługuje prawo wniesienia zażalenia do organu prowadzącego.

 

Rozdział 5

Organizacja pracy przedszkola

§18.

1. Organizacja przedszkola dostosowana jest do:

1) liczby dzieci zgłoszonych na dany rok szkolny, co warunkuje liczba oddziałów, rodzaj i czas ich pracy;

2) wymagań podstawy programowej wychowania przedszkolnego i wybranych na jej podstawie programów wychowania przedszkolnego;

3) wniosków rodziców określających zapotrzebowanie na rodzaj zajęć dodatkowych prowadzonych przez przedszkole.

§19.

1. Rok szkolny w Przedszkolu rozpoczyna się 1 września każdego roku, a kończy się 31 sierpnia roku następnego.

2. W okresie wakacji Przedszkole jest miesiąc zamknięte. Termin przerwy wakacyjnej ( lipiec lub sierpień) zatwierdza w arkuszu organizacyjnym organ prowadzący.

3. Zgodnie z zapisami Konwencji Praw Dziecka, w czasie miesięcznej przerwy wakacyjnej uwzględnia się prawo dziecka do odpoczynku.

4.Informacje o przerwie wakacyjnej w danym roku szkolnym podaje dyrektor do wiadomości rodziców na początku roku szkolnego (na pierwszym spotkaniu z rodzicami i w formie pisemnego ogłoszenia )- w celu dostosowania urlopów wypoczynkowych rodziców.

6. W wyjątkowych sytuacjach podczas przerwy wakacyjnej przedszkole może nie pełnić dyżuru wakacyjnego w związku z zaistniałą sytuacją (remont, naprawy lub inne ważne sytuacje dezorganizujące pracę przedszkola)

7. Rekrutację na dyżur wakacyjny organizuje dyrektor, po wcześniejszym rozpatrzeniu wniosków składanych do dnia 15 czerwca danego roku.

8. Wychowankowie Przedszkola mogą być ubezpieczeni od następstw nieszczęśliwych wypadków w firmie wybranej i zaakceptowanej przez rodziców.

9. Przedszkole może być  miejscem praktyk pedagogicznych dla studentów wyższych uczelni. Koszty związane z praktykami pokrywa uczelnia kierująca studenta.

10. W Przedszkolu w codziennej pracy mogą uczestniczyć wolontariusze bądź osoby skierowanie na odbycie stażu przez odpowiednie instytucje.

11. Przedszkole stwarza warunki do działania w jednostce: stowarzyszeń i innych

organizacji, których celem statutowym jest działalność wychowawcza lub rozszerzanie

i wzbogacanie form działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej jednostki.   

 

§20.

1. Podstawową jednostką organizacyjną przedszkola jest oddział złożony z dzieci zgrupowanych według zbliżonego wieku z uwzględnieniem ich potrzeb, zainteresowań.

2. Przedszkole jest 5- cio oddziałowe i wszystkie grupy mogą być różnorodne wiekowo.

3. Liczba dzieci w oddziale nie może przekraczać 25.

4. Dyrektor przedszkola, na każdy rok szkolny powierza każdy oddział przedszkolny

opiece jednemu (dwóm) nauczycielom posiadającym kwalifikacje w zakresie wychowania przedszkolnego.

5. Dyrektor przedszkola w ramach prawidłowej organizacji pracy przedszkola decyduje

o ciągłości pracy nauczycieli w danej grupie dzieci.

6. Ze względu na prawidłową organizację pracy przedszkola nauczyciel może zostać przesunięty do pracy w innej grupie.

7. Decyzję ostateczną w zakresie organizacji pracy oraz organizacji pracy grup przedszkolnych w roku szkolnym podejmuje dyrektor.

8. Ze względu na organizację pracy przedszkola poszczególne grupy mogą być podzielone na początku roku szkolnego z informacją dla rodziców z końcem poprzedniego roku szkolnego, może także nastąpić zmiana nauczyciela , któremu powierzono opiece oddział.

 

§21.

1. Dzienny czas pracy przedszkola ustala się do 8 godzin dziennie od 7.00 – 15.00.;

2. Dzienny czas pracy przedszkola, ustala organ prowadzący na wniosek dyrektora,

z uwzględnieniem aktualnych potrzeb rodziców.

3. Na realizację postawy programowej przedszkole przeznacza  5 godzin dziennie

w rozliczeniu tygodniowym.

4. W przypadku realizacji zajęć specjalistycznych, ze względu na organizację pracy przedszkola zajęcia te mogą odbywać się od 7.30 – 8.00.

 

§22.

1. Dzieci przyprowadzane są do Przedszkola do godziny 9.00. W innej sytuacji rodzice

( prawni opiekunowie) informują przedszkole o późniejszej godzinie przybycia

telefonicznie do godz.9.00, bądź o nieobecności dziecka w danym dniu.

2. Odbieranie dzieci z przedszkola trwa do godziny 15.00 i uzależnione jest od deklarowanych godzin pobytu, zawartych w umowie o świadczeniu usług przedszkolnych.

.

§23.

1. Szczegółową organizację pracy przedszkola w danym roku szkolnym określa arkusz organizacji przedszkola opracowany przez Dyrektora przedszkola. Zatwierdzony przez organ prowadzący.

2. W przypadku konieczności wprowadzenia zmian w arkusz Dyrektor sporządza aneks, który zatwierdza organ prowadzący.

3. W arkuszu organizacji przedszkola zatwierdza się w szczególności:

1) liczbę i czas pracy poszczególnych oddziałów;

2) liczbę dzieci i pracowników przedszkola;

3) liczbę godzin zajęć prowadzonych przez poszczególnych nauczycieli;

4) ogólną liczbę zajęć finansowanych ze środków przydzielonych przez organ prowadzący;  

4.Na podstawie zatwierdzonego arkusza organizacyjnego przedszkola, Dyrektor

z uwzględnieniem zasad ochrony zdrowia i higieny pracy, ustala rozkład dnia oraz tygodniowy rozkład zajęć edukacyjnych określający organizację zajęć edukacyjnych, obowiązkowych i nadobowiązkowych zajęć edukacyjnych oraz specjalistycznych.

5. Rozkład dnia w miarę potrzeb może być zmieniony w ciągu dnia.

6. Z ramowym rozkładem dnia oraz szczegółowymi rozkładami dla poszczególnych grup, rodzice zapoznawani są na pierwszym zebraniu, które odbywa się we wrześniu, a także poprzez informacje zamieszczone na stronie internetowej i na tablicy ogłoszeń przedszkola.

 

§24.

1. Do realizacji zadań statutowych przedszkole posiada:

1) 5 sal do zajęć dla poszczególnych grup;

2) kącik  logopedyczny;

2) szatnię dla dzieci;

3) punkt wydawania posiłków;

4) sanitariaty;

5)  pomieszczenie administracyjne  i gospodarcze;

6) plac zabaw wyposażony w urządzenia do zabaw.

 

§25.

1.Godzina zajęć w przedszkolu trwa 60 minut z zastrzeżeniem wyjątków dotyczących organizacji zajęć dodatkowych i specjalistycznych.

 

§26.

1. Przedszkole może rozszerzyć swoją statutową ofertę edukacyjną, uwzględniając potrzeby

i możliwości edukacyjne dzieci. Zajęcia dodatkowe nie mogą wiązać się z ponoszeniem dodatkowych opłat przez rodziców.

2. Koszty zajęć dodatkowych pokrywane są z planu finansowego przedszkola lub rachunku dochodów samorządowych jednostek oświaty.

3. Zajęcia dodatkowe  przedstawia Dyrektor ogółowi rodziców na początku roku szkolnego.

4. Za organizację zajęć odpowiada Dyrektor Przedszkola.

5. Ilość i czas organizowanych zajęć dodatkowych nie może zakłócać realizacji podstawy programowej.

6. W przedszkolu, w czasie przekraczającym wyznaczony przez organ prowadzący (czas na bezpłatne nauczanie, wychowanie i opiekę) mogą być realizowane świadczenia obejmujące zajęcia dydaktyczne, wychowawcze i opiekuńcze. Rodzaj zajęć dodatkowych, ich częstotliwość i forma organizacyjna zależą od wyboru rodziców.

7. Czas trwania zajęć dodatkowych jest dostosowany do możliwości rozwojowych dzieci

i wynosi:

1) z dziećmi w wieku 3 - 4 lat - około 15-20 minut;

2) z dziećmi w wieku 5 - 6 lat – około 25-30 minut.

8. Przedszkole na życzenie rodziców może organizować  naukę religii, zasady organizacji nauki religii regulują odrębne przepisy.

9.Przedszkole organizuje w zależności od potrzeb:

1) zajęcia wczesnego wspomagania rozwój;

2) zajęcia rewalidacji indywidualnej;

3) zajęcia specjalistyczne: korekcyjno-kompensacyjne, logopedyczne, porady i konsultacje, zajęcia rozwijające uzdolnienia.

10. Organizacja oraz prowadzenie ww. zajęć odbywać się będzie na zasadach określonych w odrębnych przepisach.

§27.

1.Przedszkole zapewnia organizację wycieczek autokarowych zgodnie z odrębnymi przepisami.

2. Wycieczki, wyjazdy do teatru i inne formy wyjazdowe zajęć mogą odbywać się w grupach o strukturze międzyoddziałowej, zgodnie z Zasadami Organizacji Wycieczek.

 

§28.

1.Dyrektor może podjąć decyzję o prowadzeniu zajęć opiekuńczo- dydaktyczno –

wychowawczych w grupach międzyoddziałowych tzw. zbiorówka

2. Grupa międzyoddziałowa jest tworzona na okres roku szkolnego w godzinach

14.00 – 15.00.

3.Ilość dzieci w grupie międzyoddziałowej nie może przekraczać 25.

4. W okresach niskiej frekwencji dzieci (ferie zimowe, ferie wiosenne, okresy przedświąteczne, wysoka zachorowalność, tzw. długie weekendy) lub innych zaistniałych sytuacjach Dyrektor Przedszkola może zlecić łączenie oddziałów z zachowaniem liczebności w grupie czyli nie więcej niż 25. dzieci.

 

§29.

1. W przypadku nieobecności nauczyciela Dyrektor przedszkola organizuje zastępstwa.

2. Pierwszeństwo w realizacji tych zastępstw ma drugi nauczyciel pracujący w oddziale.

3. Zastępstwa Dyrektor odnotowuje się w księdze zastępstw, nauczyciel zastępujący nieobecnego nauczyciela potwierdza własnoręcznym podpisem.

4. Zastępstwo za nieobecnego nauczyciela, nauczyciel zastępujący odnotowuje w dzienniku zajęć.

5. Praca dydaktyczno- wychowawcza w trakcie realizacji zastępstw prowadzona jest

w oparciu o obowiązujący w danej grupie miesięczny plan pracy.

 

§30.

1.Praca wychowawczo- dydaktyczna i opiekuńcza prowadzona jest w oparciu o podstawę programową oraz dopuszczone do użytku przez Dyrektora przedszkola programy wychowania przedszkolnego.

2.W przedszkolu nauczyciele mogą wykorzystywać w swojej pracy wychowawczo-opiekuńczo- dydaktycznej programy własne. Wszystkie programy własne wynikają z potrzeb przedszkola i maja pozytywny wpływ na wizerunek absolwenta przedszkola. Są dopuszczone przez Dyrektora.

§31.

1. Świadczenia udzielane przez przedszkole są nieodpłatne w zakresie realizacji postawy programowej wychowania przedszkolnego, określonej przez Ministerstwo Edukacji Narodowej.

2. Wysokość  opłaty stałej za świadczenia z zakresu wychowania i nauczania wykraczające

poza podstawę  wychowania przedszkolnego ustala się zgodnie z bieżącą uchwałą Rady Gminy w Żarnowcu.

3. Dziecko 6 letnie odbywające roczne przygotowanie przedszkolne realizuje go nieodpłatnie.

4. Organizację korzystania z wyżywienia w Przedszkolu oraz jej odpłatność ustala się zgodnie z Organem Prowadzącym.

5. Rodzice (prawni opiekunowie) zobowiązani są do przestrzegania podpisanej umowy dotyczącej korzystania z usług przedszkola oraz regulaminów przedszkola, a w szczególności do terminowego wnoszenia opłat za przedszkole tj. do 15 każdego miesiąca naliczoną z góry. Opłaty kwitowane są na drukach ścisłego zarachowania.

6. Odpłatności dokonują rodzice  u osób podanych  w  umowie zawartej z Przedszkolem., może to być intendentka lub dyrektor Przedszkola.

7.Przedszkole może posiadać rachunek bieżący, na który rodzice dokonują wpłaty za przedszkole.

8. W przypadku nieobecności dziecka w przedszkolu przysługuje zwrot kosztów wyżywienia i opłaty za świadczenie usług przedszkolnych wykraczające ponad 5 godzin pobytu dziecka

w przedszkolu, za każdy dzień nieobecności dziecka.

9. Opłaty, o których mowa w § 31 ust. 8, podlegają obniżeniu w następnym miesiącu proporcjonalnie do nieobecności dziecka w przedszkolu.

10. W przypadku wnoszenia opłat po terminie wskazanym w statucie przedszkola, Przedszkole nalicza ustawowe odsetki.

11. Zwrot opłaty następuje w formie odliczenia dni nieobecności ( wg stawki indywidualnej) od należności bieżącej w kolejnym miesiącu.

12. W przypadku nadpłaty opłat o których mowa §31, ust.8.  i braku możliwości zwrotu poprzez odliczenie w następnym  miesiącu przedszkole na wniosek rodzica zwraca na podane przez rodzica konto bankowe.

13. .Z wyżywienia mogą korzystać pracownicy przedszkola wnosząc opłatę w wysokości ustalonej stawki żywieniowej.

§32.

1.  Do przedszkola mogą uczęszczać dzieci z alergiami pokarmowymi i alergiami skórnymi.

2. Dziecko zostaje uznane za „alergiczne” po przestawieniu zaświadczenia od lekarza

o rodzaju alergii i informacji o uczulającego alergenu.

3. Dla dzieci z alergiami przedszkole stosuje, ogólną dietę pokarmową opartą o jadłospis, wykluczającą z przygotowanych posiłków alergeny (np. mleko, kakao, orzechy).

4. W wyjątkowych sytuacjach (całkowita dieta specjalistyczna) warunki pobytu dziecka

w grupie rówieśników wspólnie ustalają dyrektor, nauczyciel grupy i rodzic w ramach organizacyjnych przedszkola.

 

Rozdział 6

Nauczyciele inni pracownicy przedszkola – zakres zadań.

 

§33.

1. W przedszkolu zatrudnia się Dyrektora, nauczycieli z przygotowaniem pedagogicznym do pracy z dziećmi w wieku przedszkolnym oraz pracowników administracji i obsługi.

2. Każdy pracownik zna i respektuje Prawa Dziecka.

3. Zasady zatrudnienia i wynagradzania nauczycieli oraz innych pracowników określają odrębne przepisy.

4. W przedszkolu, za zgodą organu prowadzącego może być utworzone stanowisko wicedyrektora.

5. W przedszkolu za zgodą organu prowadzącego dyrektor może wyznaczyć nauczyciela zastępujące dyrektora w przypadku jego nieobecności.

6. Zasady zatrudnienia, zwalniania, oceniania, wymogi kwalifikacyjne, prawa i obowiązki nauczycieli określa Karta Nauczycieli i przepisy wykonawcze.

7. Do wykonania prac administracyjno- gospodarczych zatrudnieni są pracownicy w liczbie uzależnionej od potrzeb w roku szkolnym. Liczbę pracowników ustala Dyrektor przedszkola, a zatwierdza organ prowadzący.

8. Szczegółowy zakres obowiązków tych pracowników ustala Dyrektor  przedszkola w oparciu o obowiązujące przepisy i znajdują się one w aktach osobowych pracowników placówki.

§34.

1. Nauczyciel prowadzi pracę dydaktyczno – wychowawczą i opiekuńczą oraz odpowiada za jakość i wyniki tej pracy oraz bezpieczeństwo powierzonych jego opiece dzieci.

 

§35.

1. Do zadań  nauczycieli należy:

1) odpowiedzialność za życie, zdrowie i bezpieczeństwo powierzonych opiece dzieci w czasie zajęć organizowanych przez przedszkole;

2) otoczenie opieką każde dziecko od chwili jego przyjęcia do przedszkola;

3) prawidłowa organizacja procesu dydaktycznego, m.in. wykorzystanie najnowszej wiedzy merytorycznej i metodycznej do pełnej realizacji wybranego programu wychowania przedszkolnego, wybór optymalnych form organizacyjnych i metod pracy z dziećmi w celu maksymalnego ułatwienia dzieciom zrozumienia istoty realizowanych zagadnień;

4) kształcenie i wychowywanie dzieci w umiłowaniu Ojczyzny, szacunku dla symboli narodowych oraz szacunku dla każdego człowieka;

5) dbanie o kształtowanie u dzieci postaw moralnych;

6) indywidualizowanie pracy z dzieckiem, w szczególności poprzez dostosowanie wymagań edukacyjnych, metod i form pracy do indywidualnych potrzeb psychofizycznych i edukacyjnych dziecka na podstawie pisemnej opinii poradni psychologiczno – pedagogicznej lub innej poradni specjalistycznej;

7) prowadzenie obserwacji pedagogicznych zakończonych analizą i oceną gotowości dziecka do podjęcia nauki w szkole ( diagnozą przedszkolną) w grupach 6 -latków;

8) współdziałanie z rodzicami w sprawach wychowania i nauczania, a w szczególności informowanie rodziców na pierwszym zebraniu o wymaganiach wynikających z realizowanego programu wychowania przedszkolnego, systematyczne informowanie o postępach dziecka i pojawiających się trudnościach, a także o jego zachowaniu i rozwoju,

w formach przyjętych w przedszkolu;

9) rozpoznawanie możliwości psychofizycznych oraz indywidualnych potrzeb rozwojowych, ryzyka wystąpienia specyficznych trudności w nauce, rozpoznawanie i rozwijanie predyspozycji i uzdolnień ucznia;

10) wnioskowanie do dyrektora przedszkola o objęcie opieką Zespołu d.s. pomocy

Psychologiczno-pedagogicznej dziecka, w przypadkach, gdy podejmowane przez nauczyciela działania nie przyniosły oczekiwanych zmian lub, gdy nauczyciel zdiagnozował wybitne uzdolnienia;

11) aktywny udział w pracach Zespołu d.s. pomocy psychologiczno-pedagogicznej oraz innych do, których nauczyciel należy;

12) tworzenie warsztatu pracy dydaktycznej, wykorzystanie pomocy dydaktycznych, udział w gromadzeniu innych niezbędnych środków dydaktycznych (zgłaszanie dyrekcji zapotrzebowania, pomoc w zakupie), dbałość o pomoce i sprzęt przedszkolny;

13) bezstronne, rzetelne, systematyczne i sprawiedliwe ocenianie umiejętności dzieci.

Informowanie o jego osiągnięciach lub brakach rodziców;

14) wspieranie rozwoju psychofizycznego każdego dziecka, jego zdolności lub zainteresowań;

15) organizowanie i prowadzenie zebrań z rodzicami oraz indywidualne kontakty z rodzicami dzieci;

16) doskonalenie umiejętności dydaktycznych, aktywny udział we wszystkich zebraniach Rad Pedagogicznych, udział w zajęciach otwartych, uczestnictwo w konferencjach metodycznych oraz wszystkich formach doskonalenia wewnętrznego;

17) aktywny udział w życiu przedszkola: udział w uroczystościach i imprezach organizowanych w przedszkolu;

18) współdziałanie z drugim nauczycielem prowadzącym grupę oraz ze specjalistami w celu udzielania fachowej pomocy psychologiczno-pedagogicznej;

19) prawidłowe prowadzenie dokumentacji: opracowywanie rocznych i miesięcznych planów pracy, prowadzenie dziennika oddziału, kart obserwacji, a także zestawień statystycznych

 i innych wymaganych przez dyrektora przedszkola;

20) dokonywanie ewaluacji pracy opiekuńczo-wychowawczej i dydaktycznej oraz ewaluacji osiągnięć rozwojowych dziecka;

21) opracowanie lub wybór i przedstawienie programu wychowania przedszkolnego

dyrektorowi przedszkola;

22) kierowanie się w swoim działaniu dobrem dziecka, poszanowanie jego godności

osobistej;

23) dbanie o wystrój sali powierzonej opiece;

24) przestrzeganie dyscypliny pracy;

25) przestrzeganie zasad współżycia społecznego i dbanie o właściwe relacje pracownicze;

26) wykonywanie czynności administracyjnych dotyczących powierzonego oddziału, zgodnie z zarządzeniami i poleceniami Dyrektora oraz uchwałami Rady Pedagogicznej;

27) respektowanie praw dziecka;

28) natychmiastowe reagowanie na wszelkie dostrzeżone sytuacje lub zachowania dzieci stanowiące zagrożenie ich bezpieczeństwa;

29) zwrócenie uwagi na osoby postronne przebywające na terenie przedszkola oraz poprosić o podanie celu pobytu na terenie przedszkola i zawiadomić o tym fakcie dyrektora przedszkola;

30) niezwłoczne zawiadomienie dyrektora przedszkola o wszelkich zdarzeniach noszących znamiona przestępstwa lub stanowiących zagrożenie dla zdrowia lub życia osób przebywających na terenie przedszkola.

2. Nauczyciel realizuje zadania, o których mowa w ust. 1 poprzez:

1) dokładne poznanie dzieci, ich stanu zdrowia, cech osobowościowych, warunków rodzinnych bytowych a także potrzeb i oczekiwań;

2) tworzenie środowiska zapewniającego dzieciom prawidłowy rozwój fizyczny i psychiczny, poczucie bezpieczeństwa i atmosferę zaufania;

3) ułatwianie adaptacji w środowisku rówieśniczym i nowych warunkach, a także pomoc w rozwiązywaniu konfliktów z innymi dziećmi;

4) pomoc w rozwiązywaniu napięć powstałych na tle rodzinnym;

5) organizowanie pobytu dziecka w przedszkolu, poprzez przestrzeganie porządku dnia, wdrażanie dzieci do współpracy;

6) utrzymywanie stałego kontaktu z pedagogiem i logopedą lub innymi nauczycielami prowadzącymi zajęcia specjalistyczne;

7) wdrażanie dzieci do wysiłku, cierpliwości, pokonywanie trudności i odporności na niepowodzenia;

8) wdrażanie dzieci do społecznego działania oraz kształtowanie właściwych postaw moralnych, właściwych relacji między dziećmi –akceptacji, życzliwości, współdziałania, pomocy, odpowiedzialności za ład i estetykę sali;

9) okazywanie troski i życzliwości dla każdego dziecka;

10) unikanie złośliwości i przesady w ocenie błędów i wad dziecka;

11) stwarzanie możliwości wykazania się przez dzieci, zdolnościami poznawczymi,

opiekuńczymi, artystycznymi lub innymi;

12) współpracę z rodzicami, Poradnią Psychologiczno – Pedagogiczną;

13) wdrażanie dzieci do dbania o zdrowie i higienę osobistą;

14) dbanie o stan techniczny sprzętu zgromadzonego w sali oraz zabawek i innych pomocy dydaktycznych; przestrzeganie zasad bezpieczeństwa w budynku Przedszkola  i podczas wyjść poza teren przedszkola;

15) udzielanie rad, wskazówek i pomocy rodzicom; przekazywanie rzetelnych informacji o postępach dziecka, trudnościach wychowawczych oraz proponowanie różnych form pomocy;

16)przestrzeganie procedur obowiązujących w przedszkolu, a szczególności procedury dotyczącej bezpieczeństwa dzieci podczas pobytu w Przedszkolu, odbierania dzieci z przedszkola, postępowania w wypadkach, organizowania wycieczek poza teren przedszkola itd..

3. Zadania nauczycieli w zakresie bezpieczeństwa dzieci.

Nauczyciel jest odpowiedzialny za życie, zdrowie i bezpieczeństwo powierzonych jego opiece dzieci. Jest zobowiązany:

1) skrupulatnie przestrzegać i stosować przepisy i zarządzenia odnośnie bhp i ppoż., a także odbywać wymagane szkolenia z tego zakresu;

2) do ciągłej obecności przy dzieciach; nauczyciel może opuścić miejsce pracy po przekazaniu grupy drugiemu nauczycielowi;

3) do niezwłocznego przerwania i wyprowadzenia dzieci z zagrożonych miejsc, jeżeli stan zagrożenia powstanie lub ujawni się w czasie zajęć;

4) nierozpoczynanie zajęć, jeżeli w pomieszczeniach lub innych miejscach, w których mają być prowadzone zajęcia stan znajdującego się wyposażenia stwarza zagrożenia dla bezpieczeństwa wychowanków;

5) do przestrzegania ustalonych godzin rozpoczynania i kończenia zajęć;

6) nauczyciel ma obowiązek wejść do sali pierwszy, by sprawdzić, czy warunki do prowadzenia zajęć z dziećmi nie zagrażają bezpieczeństwu dzieci i nauczyciela. Jeżeli sala do zajęć nie odpowiada warunkom bezpieczeństwa nauczyciel ma obowiązek zgłosić to do Dyrektora przedszkola celem usunięcia usterek. Do czasu naprawienia usterek nauczyciel ma prawo odmówić prowadzenia zajęć w danym miejscu.

7) kontrolować właściwą postawę dzieci w czasie zajęć i korygować zauważone błędy;

8) dbać o czystość, ład i porządek w czasie trwania zajęć i po ich zakończeniu;

9) zgłaszać do dyrektora dłuższe wyjścia oraz wpisywać na bieżąco do dziennika zająć  wszystkie wyjścia poza teren przedszkola;

10) usuwać z sali uszkodzone zabawki i pomoce dydaktyczne, które mogłyby spowodować skaleczenia lub zagrażać zdrowiu dzieci;

11) udzielić pierwszej pomocy dziecku w przypadku wystąpienia choroby lub wypadku;

12) nauczyciel jest zobowiązany niezwłocznie zawiadomić rodziców i Dyrektora przedszkola w przypadku zauważenia niepokojących objawów chorobowych.

 

§36.

1.Do zadań logopedy należy:

1) Obejmowanie opieką wszystkich dzieci w przedszkolu, które wymagają jego pomocy;

2) Dokonanie diagnozy wstępnej na terenie grupy oraz diagnozy szczegółowej w trakcie indywidualnego badania logopedycznego;

3) Współpracowanie z nauczycielami grup i innymi specjalistami zatrudnionymi na placówce w zakresie:

a) rozwijania zdolności językowych i umiejętności komunikacyjnych dziecka,

b) terapii zaburzeń mowy i wymowy dziecka,

c) udzielania instruktażu dla nauczycieli i rodziców,

d) prowadzenia zajęć logopedycznych.

4) Uczestniczenia w spotkaniach rady pedagogicznej i spotkaniach z rodzicami.

5) Współpracowanie z rodzicami :

a) inicjując kontakty,

b) prowadząc wywiady z rodzicami,

c) przekazując rodzicom rzetelną wiedzę na temat dziecka i jego postępów bądź ich braku w terapii

d) uczestnicząc w zebraniach z rodzicami prowadząc pogadanki z zakresu rozwoju mowy dziecka, jego zdolności językowych i komunikacyjnych,

e) aktywnie włączając rodziców w proces terapii ich dziecka prowadząc zeszyt ćwiczeń i bieżącą wymianę informacji z rodzicami.

6) W razie potrzeby współpracowanie z placówkami i ośrodkami pozaszkolnymi.

2. Logopeda prowadzi dokumentację pracy:

1) dziennik,

2) karty badania mowy dzieci,

3) zeszyty indywidualnych ćwiczeń.

 

§37.

1. Pracownicy zatrudnieni na podstawie umowy o pracę w przedszkolu są pracownikami samorządowymi i podlegają regulacjom ustawy o pracownikach samorządowych.

2. Do podstawowych obowiązków pracownika samorządowego należy w szczególności:

1) wykonywanie zadań sumiennie, sprawnie i bezstronnie;

2) zachowanie uprzejmości i życzliwości w kontaktach z dziećmi, rodzicami, zwierzchnikami oraz współpracownikami;

3) zachowanie się z godnością w miejscu pracy i poza nim;

4) sumienne i staranne wykonywanie poleceń przełożonego;

3. Pracownik zatrudniony w przedszkolu zobowiązany jest przestrzegać szczegółowego wykonywania zadań/zakresu obowiązków na zajmowanym stanowisku. Przyjęcie szczegółowego zakresu obowiązków jest potwierdzane podpisem pracownika.

 

 

§38.

1. Do zadań woźnej/ sprzątaczki i pomocy nauczyciela  należy:

1)  Współpracowanie z nauczycielkami w zakresie wychowania i opieki nad dziećmi;

2) Pomaganie dzieciom w rozbieraniu i ubieraniu się;

3) Pomaganie nauczycielowi w czasie spacerów i wycieczek; imprez przedszkolnych;

4) Pomaganie dzieciom w czynnościach higieniczno –sanitarnych;

5) Branie udziału w przygotowaniu pomocy do zajęć;

6) Pomaganie przy dzieciach w sytuacjach tego wymagających;

7) Mycie dzieci w przypadku zamoczenia lub zabrudzenia (mycie dzieci i przebieranie po przygodach)

8) Dbanie o porządek i estetykę wśród zabawek w kącikach zainteresowań, wykonywanie innych poleceń nauczycielki;

9) Dbanie o porządek na korytarzach w szatni, punkcie wydawania posiłków i w sanitariatach;

10) Sprzątanie:

a) codzienne mycie na mokro pomieszczeń przedszkolnych, odkurzanie dywanów, dezynfekcja sanitariatów, ścieranie kurzu,

b) raz na kwartał mycie okien,

11) Rozdawanie posiłków dla dzieci;

a) zakładanie białego fartucha podczas podawania posiłków,

b) rozdawanie właściwych porcji,

c) estetyczne podawanie posiłków (uwzględnianie noży i widelców),

d) dbanie o wydawanie ciepłych posiłków,

e) pomoc przy karmieniu dzieci,

f) sprzątanie sali po posiłkach,

g) sprzątanie i dezynfekcja puntu wydawania posiłków,

h) mycie naczyń po posiłkach.

12) Znać i przestrzegać przepisy BHP i p-poż. w czasie wykonywania pracy;

13) Odpowiednio zabezpieczać przed dziećmi produkty chemiczne pobrane do utrzymania czystości oraz właściwie gospodarować nimi;

14) Umiejętnie posługiwać się sprzętem mechanicznym i elektrycznym;

15) Zabezpieczać przed kradzieżą rzeczy i przedmioty znajdujące się w przedszkolu;

16) Zgłaszać dyrektorowi wszelkie zagrożenia i uszkodzenia sprzętu;

17) Nie udzielać rodzicom informacji na temat dzieci –jest to zadaniem nauczycielki;

18) Pełnić dyżury w szatni podczas przyprowadzania i obierania dzieci.

19) Wykonywać inne czynności zlecone przez dyrektora.

 

§39.

1. Zadania pracownika biurowego

1) Prowadzenie sekretariatu: rejestrowanie pism wchodzących i wychodzących, prowadzenie list obecności i ewidencji czasu pracy pracowników;

2) Obsługa urządzeń biurowych (telefon, komputer, drukarka, ksero)

3) Pisanie pism, udzielanie odpowiedzi na pisma przychodzące;

4) Naliczanie i zbieranie odpłatności za pobyt dzieci w przedszkolu;

5) Realizowanie zadań wynikających z rekrutacji do przedszkola;

6) Wystawianie zaświadczeń pracownikom;

7) Współpraca z pracownikami ZEAS -u – systematyczne przekazywanie korespondencji;

8) Chronienie informacji, których ujawnienie może narazić przedszkole lub konkretne

osoby na szkody materialne lub moralne ( przestrzeganie zapisów ustawy o ochronie

danych osobowych);

9) dbanie o estetykę i kulturę w miejscu pracy, przestrzeganie zasad współżycia społecznego;

10) przestrzeganie czasu pracy i wykorzystywanie go w sposób jak najbardziej efektywny;

11) wykonywanie innych prac wynikających z potrzeb jednostki zleconych przez dyrektora.

 

Rozdział 7

Wychowankowie przedszkola oraz ich rodzice

 

§40.

1. Do przedszkola uczęszczają dzieci w wieku 3-7 lat.

2. Dziecko, które ukończy 2,5 roku może zostać przyjęte do przedszkola, w przypadku gdy:

1) Zaspokojone zostały potrzeby dzieci w wieku 3-7 lat;

2) Placówka dysponuje wolnymi miejscami;

3) Do przedszkola uczęszcza rodzeństwo.

§41.

1. Dziecko w wieku 7 lat, które zgodnie z prawem nie rozpocznie obowiązku szkolnego kontynuuje obowiązek rocznego przygotowania przedszkolnego w przedszkolu oddziale przedszkolnym zorganizowanym w szkole lub innej formie wychowania przedszkolnego.

2. Dziecko w wieku 5 lat ma prawo odbyć roczne przygotowanie przedszkolne. Obowiązek rozpoczyna się z początkiem roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 6 lat.

§42.

1. Dyrektor Przedszkola jest obowiązany zawiadomić dyrektora szkoły, w obwodzie, w którym dziecko mieszka, o spełnieniu przez dziecko obowiązku rocznego przygotowania przedszkolnego w Przedszkolu oraz o zmianach w tym zakresie. Formą powiadomienia jest przekazanie odpowiednim dyrektorom szkół podstawowych – wykazu dzieci do 30 września każdego roku szkolnego.

2. Dyrektor Przedszkola jest zobowiązany do wydania każdemu dziecku spełniającemu obowiązek przedszkolny w Przedszkolu w miesiące wrześniu każdego roku szkolnego – „Zaświadczenia o spełnieniu obowiązku rocznego przygotowania przedszkolnego”. Wzór Zaświadczenia określają odrębne przepisy.

3. Zapewnienie warunków do spełniania obowiązku przedszkolnego oraz zapewnienie do kontynuowania obowiązku przedszkolnego dla dzieci 6  letnich jest zadaniem własnym Gminy.

§43.

1.Dziecko, któremu odroczono rozpoczęcie spełniania obowiązku szkolnego, może uczęszczać do przedszkola do końca roku szkolnego w tym roku kalendarzowym, w którym kończy 9 lat .

2. Orzeczenie o odroczeniu obowiązku szkolnego wydaje poradnia psychologiczno-pedagogiczna.

3. Na podstawie orzeczenia z poradni Dyrektor szkoły, do której miało uczęszczać wydaje  Decyzję o odroczeniu.

§44.

1. Dziecko w przedszkolu ma wszystkie prawa wynikające z Konwencji Prawa Dziecka, a w szczególności do:

1) właściwie zorganizowanego procesu opiekuńczo- wychowawczo-dydaktycznego zgodnie z zasadami higieny pracy umysłowej;

2) szacunku dla wszystkich jego potrzeb, życzliwego i podmiotowego traktowania;

3) ochrony przed wszelkimi formami wyrażania przemocy fizycznej bądź psychicznej;

4) poszanowania jego godności osobistej;

5) poszanowania własności;

6) opieki i ochrony;

7) partnerskiej rozmowy na każdy temat;

8) akceptacji jego osoby;

9) indywidualnego nauczania w określonych przypadkach;

10) korzystania z pomocy psychologiczno-pedagogicznej, logopedycznej i innej specjalistycznej organizowanej w przedszkolu;

11) swobodnego wyrażania swoich myśli i przekonań, jeśli nie naruszają one praw

innych;

12) aktywnego kształtowania kontaktów społecznych i otrzymania w tym pomocy;

13) zabawy i wyboru towarzyszy zabaw;

14) życzliwego i podmiotowego traktowania w procesie wychowawczo-dydaktycznym;

15) spokoju i samotności gdy tego potrzebuje;

16) indywidualnego procesu i własnego tempa i rozwoju;

17) możliwości zwrócenia się o pomoc do wszystkich pracowników przedszkola;

18) zdobywania i rozwijania wiedzy i umiejętności.

2. Dziecko w przedszkolu ma obowiązek w trosce o bezpieczeństwo własne i kolegów:

1) szanować kolegów i wytwory ich pracy;

2) nie oddalać się od grupy bez wiedzy nauczycielki;

3) szanować sprzęt i zabawki znajdujące się w przedszkolu;

4) dbać o estetykę i czystość pomieszczeń, w których przebywa;

5) przestrzegać ustalonych zasad, zwłaszcza dotyczących bezpieczeństwa;

6) sygnalizować złe samopoczucie i potrzeby fizjologiczne;

7) przejawiać właściwy stosunek do rówieśników, osób starszych, wynikający z postaw respektowania podstawowych norm społecznych i etycznych;

8) słuchać i reagować na polecenia nauczyciela.

 

§45.

1. Dziecko za dobre zachowanie i wyróżniające się postępy w nauce może być

nagrodzone:

1) ustną pochwałą nauczyciela;

2) ustną pochwałą przed całą grupą;

2) pochwałą do rodziców;

3) nagrodą rzeczową ( naklejką, znaczkiem, dyplomem);

4) pochwałą dyrektora;

5) odznaką honorową przedszkola.

2. Dziecko może być ukarane za świadome niestosowanie się do obowiązujących zasad w przedszkolu:

1) rozmowa z dzieckiem na temat niewłaściwego zachowania;

2) odebraniem dziecku przedmiotu niewłaściwej zabawy, przedstawienie zagrożeń, jakie stwarza;

3) odsunięciem i pozostawieniem dziecka na krótką chwilę w neutralnym, spokojnym miejscu (kąciku wyciszeń), odsunięcie od zabawy;

4) powtarzanie poprawnego zachowania;

5) czasowe ograniczenie uprawnień do wybranych zabawek,

6) poinformowaniu rodziców.

3. W przedszkolu wyklucza się wszelkie formy kar fizycznych, dyskryminacji i psychicznego dyskomfortu.

§46.

1. Rodzice są partnerami przedszkola.

2.Rodzice mają prawo do:

1) wyrażania i przekazywania organowi prowadzącemu przedszkole i sprawującemu

nadzór pedagogiczny opinii na temat pracy przedszkola, a zwłaszcza sposobu realizacji zadań wynikających z przepisów oświatowych;

2) znajomości podstaw programowych wychowania przedszkolnego oraz wymagań edukacyjnych;

3) uzyskiwania rzetelnej informacji na temat swojego dziecka, jego zachowania i rozwoju;

4) wyrażania opinii o planowanych innowacjach pedagogicznych w zakresie kształcenia, wychowania i opieki oraz planowanych eksperymentach pedagogicznych;

5) otrzymywania pomocy pedagogicznej, psychologicznej oraz innej, zgodnie z ich potrzebami;

6) wzbogacania zwyczajów przedszkola w oparciu o tradycje środowiska i regionu;

7) udziału i organizowania wspólnych spotkań z okazji uroczystości przedszkolnych, imprez, zajęć wychowawczo - dydaktycznych, itp.;

8) zgłaszania i realizacji własnych pomysłów związanych z zagospodarowaniem,

aranżacją wnętrz i otoczenia przedszkola;

9) wyboru zajęć dodatkowych oraz zajęć i atrakcji proponowanych z pełnej gamy

dodatkowej oferty opiekuńczej, wychowawczej, edukacyjnej i rekreacyjnej

przedszkola;

10) wyrażania opinii na temat żywienia, wypoczynku, organizacji zabaw i zajęć oraz poziomu prowadzonych zajęć nadobowiązkowych;

11) wybierania swojej reprezentacji w formie Rady Rodziców;

12) udziału w zajęciach otwartych organizowanych w Przedszkolu;

13) wychowywania swoich dzieci w duchu tolerancji i zrozumienia dla innych, bez dyskryminacji wynikającej z koloru skóry, rasy, narodowości, wyznania, płci oraz pozycji społecznej czy materialnej;

14) udziału we wspólnych spotkaniach z okazji uroczystości przedszkolnych, imprez, wycieczek, spacerów, wyjść do kina, teatru i innych.

3. Rodzice/ prawni opiekunowie  mają obowiązek:

1) Poznania i przestrzeganie niniejszego statutu, regulaminów oraz procedur obowiązujących w przedszkolu;

2) Zaopatrzenie dziecka w niezbędne przedmioty, przybory, pomoce;

3) Respektowanie uchwał Rady Pedagogicznej i Rady Rodziców;

5) Terminowe uiszczenie odpłatności za pobyt dziecka w przedszkolu, jeżeli takie zostaną ustanowione;

6) Informowanie o przyczynach nieobecności dziecka w przedszkolu, niezwłoczne zawiadamianie o zatruciach pokarmowych i chorobach zakaźnych;

7) Przyprowadzanie i odbieranie dziecka z przedszkola przez osobę zapewniającą dziecku pełne bezpieczeństwo;

8) Współpracować z nauczycielem prowadzącym grupę w celu ujednolicenia oddziaływań wychowawczo - dydaktycznych rodziny i przedszkola;

9) Przygotować dziecko do funkcjonowania w grupie przedszkolnej w zakresie

podstawowych czynności samoobsługowych - jedzenie, higiena, toaleta;

10) Odbierania dzieci w godzinach funkcjonowania przedszkola;

11) Informowania nauczyciela z wyprzedzeniem o późniejszym przyprowadzaniu dziecka do przedszkola;

12) Przyprowadzać do przedszkola dzieci zdrowe bez konieczności podawania w przedszkolu jakichkolwiek leków;

13) Interesowania się sukcesami i porażkami swojego dziecka;

14) Kontynuowania zaleconych ćwiczenia terapeutycznych;

4. Rodzice lub uprawnione osoby dzieci dojeżdżających do przyprowadzania, odbierania

i zapewnienia opieki na przystanku autobusowy lub wyznaczonych miejscach postoju busa, czy autobusu.

5. Rodzice dziecka podlegającego obowiązkowi rocznego przygotowania przedszkolnego zobowiązani są do:

1) Dopełnienia czynności związanych ze zgłoszeniem dziecka do przedszkola;

2) Zapewnienia regularnego uczęszczania dziecka na zajęcia.

3.Przedszkole współpracuje regularnie z rodzicami wychowanków w celu wspólnego uzgadniania kierunku i zakresu działań wychowawczych.

 

Rozdział 8.

Przepisy końcowe

§47.

1.Statut obowiązuje w równym stopniu wszystkich członków społeczności przedszkolnej: nauczycieli, rodziców, pracowników obsługi i administracji.

2. Regulaminy działalności uchwalone przez organy działające w przedszkolu nie mogą być sprzeczne z postanowieniem niniejszego statutu.

 

§48.

1.Dla zapewnienia znajomości statutu przez wszystkich zainteresowanych ustala się:

1) zapoznanie z treścią statutu organów przedszkola w trakcie Rady Pedagogicznej oraz zebrania ogólnego rodziców;

2) udostępnienie zainteresowanym statutu przez dyrektora przedszkola w sposób przyjęty  

w placówce.

§49.

Przedszkole prowadzi i przechowuje dokumentację zgodnie z odrębnymi przepisami.

 

§50.

1. Zasady gospodarki finansowej  i materiałowej przedszkola określają odrębne przepisy.

2. Prowadzenie dokumentacji finansowo-księgowej odbywa się zgodnie z przepisami obowiązującymi w tym zakresie.

§51.

1.Z wnioskiem o zmianę lub uchwalenie nowego statutu mogą wystąpić Dyrektor, Rada Pedagogiczna, Rada Rodziców.

2. Uchwała w sprawie nowelizacji statutu lub w sprawie uchwalenia nowego statutu wchodzi w życie w terminie przez nią określonym.

3. Nowelizacja statutu obliguje Dyrektora przedszkola do opracowania tekstu jednolitego statutu.

4. Tryb wprowadzania zmian ( nowelizacji) do statutu jest identyczny, jak tryb jego uchwalania.

5. Z treścią Statutu przedszkola można zapoznać się w pokoju dyrektora lub na stronie internetowej przedszkola.

 

 

 

Z dniem wejścia w życie niniejszego statutu traci moc Statut Przedszkola Publicznego w Żarnowcu, z dnia 19.09.2014r.

Statut wchodzi w życie z dniem uchwalenia: 26.10.2017.

 

 

 

 

 

Strona główna Drukuj dokument

Przedszkole Publiczne w Żarnowcu
ul. Kościelna 5, 42-439 Żarnowiec
(32) 724 11 30, e-mail: przedszkole_zarnowiec@op.pl

Kapitał ludzki. Narodowa Strategia Spójności. Unia Europejska. Europejski Fundusz Społeczny.

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

Przedszkole Publiczne w Żarnowcu realizuje projekt: Nowe przedszkole w Gminie Żarnowiec. W ramach projektu powstała strona dzięki współfinansowaniu przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.