Strona główna
Flash (application/x-shockwave-flash) is not supported in your browser!
mapa serwisu kanały RSS polityka prywatności

Ramowy rozkład dnia

Strona główna » O przedszkolu » Ramowy rozkład dnia

wielkość tekstu:A | A | A

    

 

Ramowy rozkład dnia w Przedszkolu Publicznym w Żarnowcu

w roku szkolnym 2021/2022

 

700 – 900  SCHODZENIE SIĘ DZIECI

·        zabawy indywidualne i w grupach,

·        korzystanie z gier i układanek stolikowych,

·        zabawy zorganizowane w kole lub przy muzyce,

·        utrwalenie opanowanych w przedszkolu wierszy, piosenek,

·        zabawy według zainteresowań z uwzględnieniem rozwoju procesów poznawczych,

·        czynności dowolne podejmowane przez dzieci i inspirowane przez nauczycielkę,

·        ćwiczenia ogólnorozwojowe (rozwijające percepcję wzrokową, słuchową, grafomotorykę),

·        spotkania z literaturą

·        rozmowy kierowane z dziećmi zgodnie z tematyką kompleksową i zainteresowaniem dzieci,

·        praca indywidualna wyrównawcza z wybranymi dziećmi,

·        praca z dzieckiem zdolnym ,

·        tworzenie okazji do wymiany informacji,

·        rozmowy indywidualne z dziećmi, dyskutowanie,

·        kontakty z rodzicami, 

·        zajęcia dodatkowe z religii,

·        ćwiczenia poranne, zajęcia ruchowe,

 

830 - 930 – ŚNIADANIE

·        spełnianie przez dzieci obowiązków – czynności porządkowe,

·        zestaw ćwiczeń porannych,

·        przygotowanie do śniadania - wdrażanie i przyswajanie nawyków higienicznych – opanowanie umiejętności mycia rąk,

·        pełnienie dyżurów,

·        czynności samoobsługowe,

·        doskonalenie umiejętności samodzielnego i estetycznego spożywania posiłku,

·        kulturalne zachowanie się przy stole

 

900 – 10.00 – ZAJĘCIA  EDUKACYJNE dzieci 5/6 -  letnie

Zajęcia edukacyjne w oparciu o podstawę programową, zajęcia i zabawy edukacyjne, zajęcia dydaktyczne różnego typu realizowane według wybranego programu wychowania przedszkolnego -

930 – 1000 – ZAJĘCIA EDUKACYJNE dzieci 3/4/5 letnie

Zajęcia edukacyjne w oparciu o podstawę programową, zajęcia i zabawy edukacyjne, zajęcia dydaktyczne różnego typu realizowane według wybranego programu wychowania przedszkolnego  -

w sali lub na powietrzu prowadzone w/g planów miesięcznych opracowanych przez nauczycielki dla poszczególnych grup w oparciu o podstawę programową - uwzględniające podział na grupy wiekowe w/g 15 obszarów edukacyjnych:

1. Kształtowanie umiejętności społecznych dzieci: porozumiewanie się z dorosłymi i dziećmi, zgodne funkcjonowanie w zabawie i w sytuacjach zadaniowych.

2. Kształtowanie czynności samoobsługowych, nawyków higienicznych i kulturalnych. Wdrażanie dzieci do utrzymywania ładu i porządku.

3. Wspomaganie rozwoju mowy dzieci.

4. Wspieranie dzieci w rozwoju czynności intelektualnych, które stosują w poznawaniu i rozumieniu siebie i swojego otoczenia.

5. Wychowanie zdrowotne i kształtowanie sprawności fizycznej dzieci.

6. Wdrażanie dzieci do dbałości o bezpieczeństwo własne oraz innych.

7. Wychowanie przez sztukę - dziecko widzem i aktorem.

8. Wychowanie przez sztukę - muzyka i śpiew, pląsy i taniec.

9. Wychowanie przez sztukę - różne formy plastyczne.

10. Wspomaganie rozwoju umysłowego dzieci poprzez zabawy konstrukcyjne, budzenie zainteresowań technicznych.

11. Pomaganie dzieciom w rozumieniu istoty zjawisk atmosferycznych i unikaniu zagrożeń.

12. Wychowanie dla poszanowania roślin i zwierząt.

13. Wspomaganie rozwoju intelektualnego dzieci wraz z edukacją matematyczną.

14. Kształtowanie gotowości do nauki czytania i pisania.

15. Wychowanie rodzinne, obywatelskie i patriotyczne.

 

1000 – 1030 – CZYNNOŚCI ORGANIZACYJNO – PORZĄDKOWE dzieci 3/4/5 letnie

1000 – 1030 – CZYNNOŚCI ORGANIZACYJNO – PORZĄDKOWE dzieci 5/6 letnie

 

·        Własna aktywność dzieci – zabawy dowolne wg zainteresowań,

·        Przygotowanie do wyjścia na świeże powietrze,

·        ubieranie się dzieci - wdrażanie do samodzielnego przebierania się dzieci i wzajemnej, pomocy - zachowanie kolejności zakładania odzieży,

·        wdrażanie do samodzielności,

 

1030 – 1130 - ZABAWA SWOBODNA DZIECI 3/4/5 LETNIE

1030 – 1130 - ZABAWA SWOBODNA DZIECI 5/6 LETNIE

·        zabawy dowolne na placu przedszkolnym,

·        zwracanie uwagi na bezpieczne korzystanie z urządzeń rekreacyjnych,

·        spacery, wycieczki, obserwacja otoczenia przyrodniczego,

·        zabawy ruchowe organizowane przez nauczycieli,

·        utrwalenie zasad bezpieczeństwa w budynku i placu zabaw i poza terenem przedszkola,

·        przestrzeganie ustalonych zasad i norm panujących w grupie

·        w zależności od pogody zabawy dowolne, ruchowe; gry w sali, oparte na spontanicznej aktywności dziecka i wspierające integrację,

 

1130 – 1230 – OBIAD

·        wdrażanie dzieci do samoobsługi,

·        wyrabianie umiejętności prawidłowego korzystania z urządzeń sanitarnych,

·        obiad - praca nad prawidłowym posługiwaniem się łyżką i widelcem,

·        zwrócenie uwagi na dokładne żucie pokarmów oraz przezwyciężanie niechęci do niektórych potraw,

·        pogadanki na temat zdrowego sposobu odżywiania się,

·        dbanie o utrzymanie czystości na stolikach,

 

1200 – 1300 – RELAKSACJA DZIECI ODPOCZYNEK

·        odpoczynek poobiedni,

·        słuchanie bajek relaksacyjnych,

·        zabawy według inicjatywy dzieci, w kącikach tematycznych,

·        zabawy integracyjne, planszowe, konstrukcyjne, plastyczno- techniczne,

·        wspieranie działań twórczych poprzez kontakt ze sztuką, muzyką, literaturą, zabawy dowolne,

·        rozmowy indywidualne.

·        praca z zespołem dzieci lub indywidualna o charakterze obserwacyjnym, stymulująco – kompensacyjnym i wychowawczym,

·        rozchodzenie się dzieci (dopołudniowych)

13:00 – 14:00 REALIZACJA ZAJĘĆ PO PODSTAWIE PROGRAMOWEJ Z UWZGLĘDNIEM ZAJĘĆ ROZWIAJĄCYCH ZAINTERSEOWANIA GRUPY ORAZ ZAJĘCIA WYRÓWNACZE WSPOMAGAJĄCE WSZECHSTRONNY ROZWÓJ DZIECI, PODWIECZOREK.

 

1400 – 1530  -  REALIZACJA PROPOZYCJI DZIECI I NAUCZYCIELKI

·        w zależności od pogody zabawy dowolne w sali lub na powietrzu,

·        zabawy plastyczne,

·        muzyczno- ruchowe,

·        zabawy ogólnorozwojowe

·        zajęcia specjalistyczne,

·        zabawy w/g inicjatywy dzieci, w kącikach tematycznych,

·        prace porządkowe,

·        rozchodzenie się dzieci.

 

Podstawa programowa, w każdej grupie odbywa się w godz. 8.00 – 13.00

 

Zajęcia z religii:

Grupa Podróżnicy – każdy wtorek i czwartek, godz. 11.00- 12.30

Grupa Żabki – każdy wtorek i czwartek, godz. 10.30- 11.00

Grupa Biedronki – każdy wtorek i czwartek, godz. 09.30-09.45

Grupa Motylki – każdy wtorek i czwartek, godz. 10.00- 10.30

Grupa Pszczółki – każdy wtorek i czwartek, godz. 09.45 -10.00

 

Zajęcia z j. angielskiego:

Grupa Podróżnicy – każdy poniedziałek i środa, godz. 12.00-12.30

Grupa Żabki – każdy poniedziałek i środa, godz. 11.30-12.00

Grupa Biedronki – każdy poniedziałek i środa, godz. 11.00-11.15

Grupa Motylki – każdy poniedziałek i środa, godz. 12.30-13.00

Grupa Pszczółki – każdy poniedziałek i środa, godz. 11.15-11.30

 

Zajęcia specjalistyczne:

  1. Logopedyczne
  2. Korekcyjno – kompensacyjne

Odbywające się wg haromonogramu przekazanego rodzicom

 

 

Strona główna Drukuj dokument

Przedszkole Publiczne w Żarnowcu
ul. Kościelna 5, 42-439 Żarnowiec
(32) 724 11 30, e-mail: przedszkole_zarnowiec@op.pl

Kapitał ludzki. Narodowa Strategia Spójności. Unia Europejska. Europejski Fundusz Społeczny.

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

Przedszkole Publiczne w Żarnowcu realizuje projekt: Nowe przedszkole w Gminie Żarnowiec. W ramach projektu powstała strona dzięki współfinansowaniu przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.