Strona główna
Flash (application/x-shockwave-flash) is not supported in your browser!
mapa serwisu kanały RSS polityka prywatności

Infarmacja dla rodziców w związku z planowanym otwarciem przedszkola

Strona główna » Aktualności » Infarmacja dla rodziców w związku z planowanym otwarciem przedszkola

wielkość tekstu:A | A | A

 Szanowni Rodzice 

06.05.2020  Na podstawie

 

 § 18 ust. 2-3 rozporządzenia MENiS z 31 grudnia 2002 r. (§ 2 ust. 1 pkt 2, ust. 2 pkt 5-6 rozporządzenia MEN z 11 marca 2020 r.),§ 4b pkt 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 marca 2020 r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. poz. 410), § 14 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. Poz. 493),

Dyrektor Przedszkola Publicznego w Żarnowcu wydała zarządzenie o zawieszeniu działalności - realizacji reajęć w Przedszkolu Publicznym w Żarnowcu, za zgodą Organu Prowadzącego od dnia 6 maja 2020 do 10 maja 2020. Od 11 maja 2020 planuje się wznowienie działaności - realizacji zajęć. O podjetych decyzjach zostaniecie Państwo poinformowani. 

Informuję, że nauczanie zdalne trwa nadal na dotychczasowych warunkach.

z poważaniem Jolanta Karpierz

 

 

W związku z decyzją Rządu wydane zostało ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ1) z dnia 29 kwietnia 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i Mając na względzie stworzenie właściwych warunków, zapewniających zdrowotne bezpieczeństwo zarówno dzieci jak i pracowników w przedszkolach Wójt Gminy Żarnowiec  decyzję o terminie i sposobie otwarcia Przedszkola podejmie po otrzymaniu informacji o zapotrzebowaniu na opiekę przedszkolną  oraz spełnieniu wszystkich wymogów sanitarnych w placówkach, zgodnych z wytycznymi GIS i MZ. Jednak takie przygotowania wymagają czasu i przemyślanych decyzji i procedur. Jeśli będzie takie zapotrzebowanie ze strony Państwa Placówka zostanie otwarta nie wcześniej niż 11 maja.  

W związku z tym jako dyrektor placówki zostałam zobligowana do uzyskania od Państwa informacji  w zakresie zapotrzebowania na opiekę przedszkolną w okresie trwającego stanu epidemii. ( w załączniku ankieta dla Państwa do wypełnienia)

Dlatego też wychowawcy poszczególnych grup naszego przedszkola będą kontaktowali się z Państwem, aby poinformować o zamieszczonej na stronie internetowej naszego przedszkola krótkiej ankiecie, którą w terminie do 6 maja wypełnicie Państwo i odeślecie na maila przedszkolnego przedszkole_zarnowiec@op.pl

. Ankieta ma na celu pozyskanie informacji, którzy rodzice muszą wrócić do pracy i nie mają możliwości zapewnienia dziecku opieki, w związku z czym muszą skorzystać z opieki dziecka w przedszkolu. W ankiecie umieszczone będą dodatkowe pytania konieczne przy organizacji pracy placówki. Ankietę prosimy potraktować obligatoryjnie (wypełniają ją wszyscy rodzice). Rodzice, którzy nie posiadają maila proszeni są o kontakt telefoniczny z placówką 32 7241130, w godzinach 7.30.15.30  w terminie do 6maja i podanie informacji zawartych w ankiecie przez telefon.

Prosimy Państwa o przemyślaną decyzję i rozważenie zagrożenia jakie niesie przebywanie Państwa dziecka w grupie, w czasie trwającej pandemii.

Jednocześnie informujemy, że:

·        z zajęć opiekuńczych w przedszkolu mogą korzystać wyłącznie dzieci, których rodzice nie mają możliwości pogodzenia pracy z opieką w domu, jednak wg wytycznych pierwszeństwo mają dzieci pracowników systemu ochrony zdrowia, służb mundurowych, pracowników handlu i przedsiębiorstw produkcyjnych, realizujący zadania związane z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19

·        ilość miejsc będzie ograniczona ze względu na podane wytyczne GIS i MZ

·        szczegółowe kryteria przyjmowania do placówki zostaną podane w późniejszym terminie, po rozeznaniu potrzeb;

·        nastąpi zmiana organizacji pracy w placówce (zgodnie z wytycznymi GIS i MZ);

·        z sali będą usunięte przedmioty i sprzęty, których nie można skutecznie dezynfekować, np. pluszowe zabawki, klocki, gry, puzzle; liczba zabawek będzie ograniczona; nie będzie można zapewnić dzieciom swobodnego poruszania się po sali; dzieci będą musiały spędzać czas w odpowiednich odległościach od siebie;

·        nie będą organizowane wyjścia poza teren placówki np. spacery;

·        nie będzie możliwości korzystania z urządzeń rekreacyjnych na przedszkolnym placu zabaw (ponieważ nie mamy możliwości dezynfekowania go po każdorazowym użyciu przez grupę);

·        dzieci mające objawy przeziębienia lub choroby nie będą przyjmowane do przedszkola !!!

Zgodnie z decyzją Rządu, Rodzice decydujący się skorzystać z opieki przedszkolnej są zobowiązani do:

·        przekazania Dyrektorowi istotnych informacji o stanie zdrowia dziecka;

·        zaopatrzenia swojego dziecka, które ukończyło 4. rok życia, w indywidualną osłonę nosa i ust podczas drogi do i z placówki;

·        przyprowadzania do placówki dziecka zdrowego – bez objawów chorobowych

·        nie posyłania dziecka do przedszkola, jeżeli w domu przebywa ktoś na kwarantannie lub w izolacji;

·        wyjaśnienia dziecku, żeby nie zabierało do przedszkola niepotrzebnych przedmiotów czy zabawek;

·        przestrzegania procedur obowiązujących w przedszkolu w czasie epidemii;

·        wyrażenia zgody na pomiar temperatury u dziecka oraz wezwania pogotowia, w razie zagrożenia życia;

·        stałej dostępności telefonicznej;

·        zapoznanie dziecka i regularnym przypominaniu dziecku o podstawowych zasadach higieny. Powinno ono unikać dotykania oczu, nosa i ust, kichać bezpiecznie,  często myć ręce wodą z mydłem, nie podawać ręki na przywitanie.

 (Proszę wziąć pod uwagę fakt i mieć tego świadomość, że w przypadku małych dzieci bardzo trudno jest utrzymać takie obostrzenia sanitarne. Kilkulatki notorycznie dotykają różnych rzeczy, a potem swoich twarzy lubią przytulać się do swoich kolegów).

Przed otwarciem placówki będą podjęte niezbędne kroki  by w przedszkolu zostały spełnione wszelkie wymogi sanitarne.

  z poważaniem Jolanta Karpierz

 

Ankieta sondażowa dla rodziców, w związki z decyzją rządu o otwarcie Przedszkoli

 

1. Imię i nazwisko dziecka ........................................... grupa................................
2. Czy zgłaszacie Państwo konieczność zapewnienia swojemu dziecku opieki  w przedszkolu na czas trwania epidemii  ( odpowiedź proszę podkreślić)
Tak                           Nie;

 

jeśli odpowiedź brzmi "Nie", to nie należy dalej wypełniać ankiety.

 

3. Proszę podać godziny, w jakich dziecko będzie uczęszczało do
przedszkola od...........    do............

 

4. Zaznacz x  i podkreśl miejsce pracy  
□ Oboje rodziców pracuje (zakład pracy, gospodarstwo rolne, działalność gospodarcza)
□ Jedno z rodziców pracuje (zakład pracy, gospodarstwo rolne, działalność gospodarcza)
□ Rodzic samotnie wychowujący dziecko – pracuje (zakład pracy, gospodarstwo rolne, działalność gospodarcza)
□ Rodzic samotnie wychowujący - nie pracuje

 

Spełniając obowiązek informacyjny wobec właścicieli danych osobowych informujemy, że Państwa adres e-mailowy, dane są przetwarzane  w Przedszkolu Publicznym w Żarnowcu  w celach komunikacji.

podpis rodzica

 

 

 

czytano: 472 razy

źródło: przedszkolezarnowiec.pl

Strona główna

Przedszkole Publiczne w Żarnowcu
ul. Kościelna 5, 42-439 Żarnowiec
(32) 724 11 30, e-mail: przedszkole_zarnowiec@op.pl

Kapitał ludzki. Narodowa Strategia Spójności. Unia Europejska. Europejski Fundusz Społeczny.

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

Przedszkole Publiczne w Żarnowcu realizuje projekt: Nowe przedszkole w Gminie Żarnowiec. W ramach projektu powstała strona dzięki współfinansowaniu przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.